Løve_2_ved_løvebakken_stortinget - krediter Øyvind Holmstad.jpg
Foto: Øyvind Holmstad

Kommuneproposisjonen 2018: Endringer i IKS-loven utsettes

Advokattjenester

Som KS Bedrift har fått signaler om tidligere, blir det ikke arbeidet videre med endringer i IKS-loven før arbeidsgruppen «Konkurranse på like vilkår» - ledet av professor Erling Hjelmeng - har levert sin rapport.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i årets kommuneproposisjon, som ble lagt frem i dag, at «departementet arbeider videre med å følge opp høringen fra 2014 om endringer i lov om interkommunale selskap (IKS-loven). Formålet er å sikre overholdelse av reglene om offentlig støtte. Vurderingene og det videre arbeidet med å fremme konkrete forslag til lovendringer må sees i sammenheng med arbeidet til arbeidsgruppen om konkurranse på like vilkår». 

Arbeidsgruppens vurderinger av hva som er økonomisk aktivitet, og gruppens forslag til nødvendige tiltak etter EØS-avtalen, er relevant for reguleringene av de interkommunale selskapene. Endringene i IKS-loven vil derfor skje sammen med oppfølgingen av arbeidsgruppens rapport og forslag til tiltak. 

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport ved årsskiftet.