Samlokgruppen pod-dsb-110 Umbraco.jpg
Leder av 110-Forum, Terje Surdal (t.h.) her sammen med DSBs Siri M. Munkeby og PODs Thomas Ø. Hansen.

110-konferansen satte faget i fokus

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

Bruk av CIM, ISO-sertifisering for kontinuerlig forbedring og 110-sentralenes rolle i nødkommunikasjon var blant tingene som ble drøftet på årets 110-konferanse den 7.-8. juni på Fornebu.

-Det er av stor betydning at vi hver for oss og samlet bidrar aktivt og konstruktivt til at 110-tjenesten blir best mulig for det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for overfor befolkningen», sier Terje Surdal, leder for 110-Forum.

-Det er helt avgjørende at gjennomføringen ivaretar nødmeldetjenesten som en godt integrert del av beredskapskjeden for alle landets brannvesen, legger han til.

65 deltakere var påmeldt fra 110-sentraler og andre aktører fra hele landet til årets 110-konferanse. På første dag av konferansen ble det avholdt årsmøte i 110-Forum med valg av nytt styre hvor blant annet Ronny A. Hagen Langfjord fra Salten Brann IKS ble takket av etter mer enn 10 år i styret.

Faglig erfaringsutveksling

Påfølgende medlemsmøte hadde flere korte innlegg med aktuelle saker som enkelte sentraler jobber med, herunder blant annet bruk av CIM i et mer helhetlig perspektiv og implementering av kvalitetssystem og ISO-sertifisering som basis for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Sammen med DSB var det også i år lagt til rette for gjennomføringen av et felles halvårlig teknisk driftsmøte som en arena for faglige diskusjoner og dialog mellom fagmyndighet og brukermiljøet og fokus på erfaringsutveksling generelt.

Dagen ble avsluttet med en omvisning i den nye 110-sentralen på Lysaker som dekker Oslo, Asker og Bærum før OBRE som vertsbrannvesen inviterte til tur på Oslofjorden.

Utfordringer ved kommunikasjon

Dag to av konferansen ble brukt til å drøfte ulike sider av utfordringene knyttet til nød- og beredskapskommunikasjon, og 110-sentralene sin rolle i dette.

DSB, ved avdelingsdirektør Cecilie B Løken, gikk gjennom utfordringene som organisasjonen nå står overfor for Nødnett i hovedsak er ferdig utbygd og skal gå fra prosjekt til drift.

I tillegg var Løken også innom arbeidet med å slå Direktoratet for nødkommunikasjon sammen med DSB. Dette har vært en krevende og langvarig prosess som fortsatt ikke er ferdig.

Stafettpinnen gikk deretter videre til prosjektlederne i henholdsvis DSB og Politidirektoratet for Samlok-prosjektet 110-112, Siri M. Munkeby og Thomas Ø. Hansen. De to gjennomgikk status, framdrift og videre planer på Samlok-prosjektet.

Vilje til å samarbeide

De la ikke skjul på at det hadde vært mange utfordringer og interessemotsetninger, men var også tydelige på at samarbeidet likevel var bra mellom DSB og POD og miljøene ute som er en del av reformen.

Etter disse innleggene fra DSB og POD på utviklingen av Nødnett og Samlok 110-112 endret fokuset.

Distriktssjef Mariann Svanes i Sivilforsvaret i Rogaland ga deltakerne et innblikk i status og framtidsplaner for Sivilforsvaret.

Dagens Sivilforsvar har store utfordringer knyttet til rekruttering, kompetanse, utstyr og så videre, og det hevdes at en videreføring av denne modellen i realiteten betyr en styrt avvikling av Sivilforsvaret.

Svanes gjennomgikk en konseptstudie som viser ulike modeller for hvordan Sivilforsvaret kan og bør se ut framover. Myndighetene har ennå ikke valgt modell.

KS Bedrift Brann og redning

KS Bedrift, ved fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen, hadde en gjennomgang av hvilke områder KS Bedrift Brann og Redning jobber med for tiden.

Temaer han berørte var blant annet revisjon av dimensjoneringsforskriften, Brannstudien, Nødnett med en helhetlig finansieringsmodell, samlokalisering 110-112, tunnelsikkerhet, ny fagutdanning og lederutvikling for brann og redning, konseptstudie for Sivilforsvaret mm.

Gjølberg Karlsen viste blant annet til at KS Bedrift sitter i referansegruppen for revisjon av dimensjoneringsforskriften, og at arbeidet mot sentrale myndigheter på mange av disse områdene nevnt over har vært omfattende.

Sikkerhet for informasjon

Etter dette fikk forsamlingen en tankevekkende gjennomgang av informasjonssikkerhet av Ole Anders Ulsrud fra Nors senter for informasjonssikring (Norsis).

Med bakgrunn i nylige og eldre hackerangrep som har fått store konsekvenser, også for myndigheter og sentrale samfunnsfunksjoner, gikk han igjennom trusler og trender og råd om sikring av kritisk informasjon.

Etter lunsj var det en gjennomgang av aktuelle temaer som forebygging og nødmeldingstjenestens rolle, operativ lederorganisering i brann og redning, revisjon av sambandsreglement mm.

Dagen og konferansen ble avsluttet med besøk og omvisning i Telenors operasjonssenter.

-Selv om den årlige konferansen har et klart faglig preg, er det viktig å understreke at den også har som målsetning å bidra til økt, felles situasjonsforståelse hvor man også setter det inn i et mer overordnet samfunnssikkerhetsperspektiv, avslutter 110-Forums leder Terje Surdal.