NVEs tilsvar adresserer delvis problemet

Energi • Energi

NVE skriver et tilsvar til lederen «NVE i pussig dobbeltrolle», som vi sendte ut for to uker siden. Vi mener NVE delvis besvarer problemet vi påpekte, men vi mener saken fremdeles er problematisk.

I nyhetsbrevet for to uker siden skrev KS Bedrift Energi en lederartikkel, hvor vi stilte spørsmålstegn ved mandatet til Referansegruppen for feil og avbrudd i nettet og NVEs rolle i gruppen. Der påpekte vi det problematiske ved at referansegruppen har behandlet en enkeltsak som berører ett av våre medlemmer, uten at medlemmet har fått komme til orde. Vi mener videre at NVE svekker sin rolle som klageinstans når gruppen behandler enkeltsaker.

NVE skriver i et tilsvar til lederartikkelen at denne hendelsen ikke svekker direktoratet som klageinstans.

«NVE gir råd og veileder aktørene i kraftbransjen på en rekke områder(…) både NVE og referansegruppen er klare på at råd eller svar på spørsmål som gis til nettselskap eller privatpersoner/ bedrifter ikke er avgjørelser i saker», skriver seksjonssjef Torfinn Jonassen i tilsvaret.

Han skriver videre at alle parter skal få uttalelse seg før NVE fatter vedtak, men at de samme kravene ikke gjelder når NVE eller referansegruppen gir råd.

Uheldig signal

«Det står ikke i mandatet at gruppen skal kunne fordele skyld i enkeltsaker. Slike saker er det NVE som skal håndtere, som uavhengig instans. Om gruppen skal ha myndighet til slik behandling bør det komme eksplisitt frem i mandatet», sier Håkon Andreas Riegels, advokat i KS Bedrift.

KS Bedrift er også helt klar over at referansegruppen ikke er en vedtaksinstans, slik NVE understreker.

«Om det så var slik at gruppen hadde mandat til å behandle slike saker, burde ikke NVE vært medlem i gruppen. Når NVE sitter i gruppen, kan det lett skapes et inntrykk av at direktoratet har gjort seg opp en mening i saken», påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

KS Bedrift Energi mener også det er et problem at referansegruppen gir råd i saker hvor selskapet saken gjelder ikke har anledning til å komme med innspill.

«Mens referansegruppen både kan og bør diskutere saker av relevans for bransjen i sin helhet, dreier dette seg om fordeling av skyld og kostnad på enkeltselskaper. Da stiller saken seg annerledes. Selskapet som tillegges skyld bør få komme med innspill», sier Strand.

Bedre sammensetting

KS Bedrift Energi er fornøyd med at NVE har tatt opp saken om sammensetting i rådet.

«Det er viktig at rådet er representativt for bransjen i sin helhet. Da må medlemmene i rådet samlet sett være organisert i flere enn én bransjeorganisasjon. Det er bra at NVE har tatt tak i dette», sier Strand.