Tilsvar fra NVE: Referansegruppen for feil og avbrudd er et rådgivende organ

Energi • Energi

KS Bedrift hevder i et innlegg 2. juni i år at NVEs deltakelse i Referansegruppe for feil og avbrudd svekker vår rolle som klageinstans. Å gi råd til bransjen er en del av gruppens mandat, og vi kan ikke se at NVEs rolle som klageinstans svekkes gjennom at vi er med på å gi råd i enkeltsaker.

Referansegruppe for feil og avbrudd ble opprettet 13.03.1996, og består av representanter fra NVE, Statnett og Energi Norge. I tillegg er tre nettselskap og SINTEF Energi, som vedlikeholder FASIT kravspesifikasjon, med i gruppen. For NVE er gruppen nyttig for å få innspill til regelverksutvikling og for å følge med på hva som skjer i bransjen innenfor fagområdet feil og avbrudd. Referansegruppen har ansvar for FASIT-dagene som er bransjens viktigste møteplass for de som jobber med FASIT. Arrangementet arrangeres av Energi Norge, men har lik pris for alle deltakere.

Referansegruppen skal være et rådgivende organ for myndighetene og elkraftbransjen vedrørende registrering og bruk av data for feil og avbrudd på alle nettnivåer i kraftsystemet. Det innebærer blant annet at gruppen svarer på spørsmål og gir råd til nettselskap som er usikker på hvordan feil og avbrudd skal registreres.

Alle parter få uttale seg før NVE fatter vedtak

NVE gir råd og veileder aktørene i kraftbransjen på en rekke områder, uten at det svekker vår rolle som myndighet og klageinstans. NVE gir blant annet råd dersom nettselskap har spørsmål angående leveringskvalitet, herunder KILE-ansvar. Det gjøres både ved direkte spørsmål til NVE og ved spørsmål til referansegruppen for feil og avbrudd. Rådene er basert på gjeldende praksis og tolkning av regelverk, og både NVE og referansegruppen er klare på at råd eller svar på spørsmål som gis til nettselskap eller privatpersoner/bedrifter ikke er avgjørelser i saker.

Partene i en sak har alltid mulighet til å bringe saken inn til NVE. Vi er ikke forpliktet til å følge råd som tidligere er gitt, uavhengig av om rådene er gitt som svar på spørsmål direkte til NVE eller til referansegruppen. Når en sak bringes inn til NVE, skal alle parter få uttale seg før NVE fatter vedtak og nye opplysninger kan komme frem. De samme kravene til at alle parter skal informeres og høres gjelder ikke når NVE eller referansegruppen gir råd. Saksbehandlingen før vedtak er altså grundigere enn når vi gir råd, noe som er en av grunnene til at konklusjonen ikke trenger å være den samme.

NVE ønsker å ha med KS Bedrift og Distriktsenergi

Når det gjelder sammensetning av medlemmene i referansegruppen for feil og avbrudd, ser NVE at det er uheldig at gruppens mandat ikke følges. I henhold til mandatet skal minimum to av organisasjonene Energi Norge, KS Bedrift og Distriktsenergi være representert i gruppen. NVE har tatt opp saken med de andre avtalepartnerne (Statnett og Energi Norge) og vi vil følge opp saken i møte mellom avtalepartnerne i løpet av juni.

 

Les vår reaksjon på NVEs tilsvar her!