Statsbudsjett 2018

Mer lastebiltransport

Havn • Havn

– Førsteinntrykket er at dette er et budsjett for mer lastebiltransport, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for KS Bedrift Havn. Satsingen på vei bare fortsetter oppover og havn får en reell nedgang i 2018. Også den nyoppstartede ordningen med tilskudd til godsoverføring reduseres neste år.  

KS Bedrift Havn hadde i høst bl.a. forventninger til at regjeringen bevilget penger til en tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner, som en oppfølging av den nye NTP. Den ordningen er ikke omtalt med et ord. Kystbudsjettet vil i sin helhet få en reell nedgang tatt prisveksten i betraktning og tilskuddet til kommunale fiskerihavner blir nesten halvert.

Det finnes selvsagt en del gode tiltak for enkelthavner og at Kystverket skal styrkes med logistikk og transportkompetanse, men i sum er dette en satsing på lastebilen og ikke båten, uttaler Gammelsæter.

En oppsummering av budsjettet:

Regjeringen foreslår å bevilge 67,4 milliarder kroner under Samferdselsdepartementet. Utenom lånetransaksjoner er dette en svak reduksjon på om lag 300 millioner eller 1,5 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2017.

Budsjettforslaget for Samferdselsdepartementet har tilskudd til Nye Veier AS, oppstart av OPS-prosjekt på vei, videreføre et nytt signalsystem for jernbane og planlegging av InterCity, teletrygghet og –beredskap og transportteknologi som hovedprioriteringer.

I budsjettforslaget for 2017 kommer det likevel en stor satsing på vei, og satsingen på sjø lar igjen vente på seg med en beskjeden økning på 1,4 %. 

Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 1,6 milliarder kroner til Post 1 om Driftsutgifter. Dette er en reduksjon på i overkant av 10 millioner kroner, og omfatter blant annet Kystverkets oppgaver og midler til Short Sea Promotion Centre. Det skal med dette fokuseres på investeringer og tjenesteproduksjon, losordning, samt en utbygging og utbedring av farleder og fiskerihavner. Midlene til Short Sea Promotion Centre skal også bidra til å fremme sjøtransporten.

I Post 1 foreslås det blant annet:

  •          354,1 mill. kr til drift og vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur, som skal bidra til å redusere               vedlikeholdsetterslepet.
  •          26,4 mill. kr til drift av sjøtrafikksentralene.
  •          196,9 mill. kr til transportplanlegging, kystforvaltning, havnesikkerhet og administrasjon.
  •          702,5 millioner kroner til drift av losordningen – inkludert kjøp av tilbringertjenester.
  •          317 mill. kr til drift og videreutvikling av beredskapen mot akutt forurensning

Spesielle driftsutgifter

Det foreslås bevilget 18,1 millioner kroner til spesielle driftsutgifter, en økning på i overkant av 350 000 kroner. Dette skal benyttes til å bekjempe og redusere faren ved akutt forurensning. Det heter også at Samferdselsdepartementet har fullmakt til å utgiftsføre inntil 70 millioner kroner per aksjon utover bevilgningen dersom det er nødvendig for å iverksette tiltak uten opphold.

Nyanlegg og større vedlikehold

Det foreslås en bevilging på 415,4 millioner kroner i post 30. Dette er en økning på 6,6 millioner kroner sammenlignet med det forrige budsjettet. Her foreslås det blant annet:

  •          54 millioner kroner til å fornye og sette opp nye navigasjonsinnretninger
  •          117,9 millioner kroner til å gjennomføre fiskerihavneprosjekter
  •          243,6 millioner kroner for å gjennomføre farledsutbedringer

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Det foreslås bevilget 39,3 millioner kroner til en forbedring av innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune i Finnmark. Tiltaket er ett av flere som skal kompensere for en økt arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014.

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

På den positive siden for kystposten kan det trekkes frem en økning på 43,3 millioner kroner på post 45. Dette innebærer anskaffelser av anleggsmidler til blant annet navigasjonsutstyr, sjøtrafikksentraler og styrking av kystforvaltningen.

Fiskerihavneanlegg

Post 60 om Tilskudd til fiskerihavneanlegg reduseres med hele 29 millioner og opplever dermed nesten en halvering fra forrige budsjetts 60 millioner.

Tilskudd til havnesamarbeid

Tilskuddsordningen skal støtte havnesamarbeid som stimulerer til transport av mer gods på sjø, og skal styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom havner med høyere kvalitet og lavere kostnader. Det foreslås bevilget 10,6 millioner kroner til ordningen, en økning på 300 000 kroner sammenlignet med det salderte budsjettet fra 2017. Ordningen skal også evalueres i 2018.

Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø

Post 72 er en tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø som ble etablert i 2017 som en midlertidig forsøksordning over tre år. Ordningen reduseres med 6,8 millioner kroner, og vil bidra med mindre støtte til redere for et mer miljøvennlig rutealternativ.