lagarfoss_4_nett.jpg
Statsbudsjett 2018

Sjøtransport på hvileskjær - Høringsnotat

Havn • Havn

KS Bedrift Havn opplever årets budsjett for sjøtransport som et hvileskjær. I vårt høringsnotat til 2018-budsjettet ber vi derfor Stortinget om å bidra til å øke satsingen på flere punkter.

I forkant av statsbudsjettet uttrykte KS Bedrift Havn en klar forventning om en økning i satsingen på sjøtransport som følge av Regjeringens varslede satsing gjennom eksempelvis Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2019, den maritime strategien med blå vekst for grønn fremtid, og strategien for grønn konkurransekraft.

Hovedpunktene i KS Bedrift Havns høringsnotat til statsbudsjettet 2018 er følgende:

1.Tilskudd til kommunale fiskerihavner

Tilskudd til fiskerihavneanlegg (post 60) er redusert med hele 29 millioner kroner. Dette er nærmest en halvering fra fjorårets salderte budsjett og svært uheldig, all den tid en bærekraftig fiskerinæring er en viktig distriktsnæring og et av Norges fremste fortrinn for fremtiden.

Skal det satses på en effektiv høsting fra havet, er det essensielt at slike havneanlegg prioriteres.

2. Tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner

KS Bedrift Havn er i år særlig skuffet over den manglende satsingen på tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Ordningen ble viet stor plass i blant annet Nasjonal Transportplan 2018-2029, og var ment til å gjelde tilskudd til infrastruktur som er direkte knyttet til havnefunksjoner.

Vi mener at en slik ordning vil kunne redusere både tidsbruket og utslippene ved havneoperasjoner. Effektene av tilskuddet vil dermed bidra til reduserte transportkostnader i sjøtransporten og økt godsoverføringen fra vei til sjø – og derigjennom styrket sjøtransportens konkurransekraft.

3. Veitilknytning til vei og bane

I kommentarene til post 01 på Kystverkets budsjett står en viktig setning: «I tillegg til planlegging av farledsprosjekter skal midlene gå til å heve Kystverkets kompetanse innenfor godstransport og intermodale transportløsninger, slik at etaten styrkes som transportetat.»

Mange havner opplever manglende statlig støtte i arbeidet med å utvikle havnene som gode godsknutepunkter. KS Bedrift Havn har derfor i flere år poengtert at Kystverket må bygge opp kompetanse for å bli en tydelig transportetat.

Vi oppfordrer derfor Stortinget til å understreke dette punktet i sine merknader til budsjettet for å understøtte en slik utvikling.

Oppsummert:

KS Bedrift Havn opplever årets budsjett for sjøtransport som et hvileskjær. Økningen i veibudsjettet på 7.7 prosent og en vekst på sjø med 1.5 prosent gir ikke en satsing på sjøtransport. Dette vil imidlertid legge bedre til rette for mer lastebiltransport. Slik kan ikke utviklingen fortsette i årene fremover.

For 2018 budsjettet ber vi om at Stortinget bidrar til at post 60-midlene minimum kommer opp på 2017 nivå, at arbeidet med tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner prioriteres og utlyses i 2018, samt at det startes et arbeid med en gjennomgang av flaskehalser mellom vei/bane og sjø.

KS Bedrift Havns høringsnotatet for statsbudsjettet 2018