Ny forvaltningslov Foto Vidar Nordli-Mathisen - for nett.jpg
For interkommunale selskaper (IKS), kommunalt eide AS og andre offentlig eide selskaper gjelder forvaltningsloven som utgangspunkt kun i saker der man utøver offentlig myndighet. (Her fra Reine på Lofoten. Foto: Vidar Nordli-Mathisen)
Høring om ny forvaltningslov NOU 2019:5

Ny forvaltningslov – hva betyr det for bedrifter i kommunalt eie?

Ny forvaltningslov • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ny forvaltningslov vil gjelde for kommunalt eide bedrifter når de «utøver offentlig myndighet». For interkommunale selskaper (IKS) vil forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og taushetsplikt også gjelde. Vi ønsker synspunkter fra medlemmene innen 27. november.

Forvaltningsloven fastsetter de alminnelige reglene om saksbehandling i offentlig forvaltning. Reglene skal sikre at saksbehandlingen er forsvarlig og at avgjørelsene er truffet på riktig grunnlag, og av rett myndighet.

Mange av KS Bedrift sine medlemmer driver virksomhet i grenseflaten mellom tjenesteyting, myndighetsutøvelse og forretningsdrift, og har ansvaret for oppgaver som gjør at forvaltningslovens regler kan komme til anvendelse.

Ny definisjon av lovens virkeområde

Etter forslaget til ny forvaltningslov, med høringsfrist 2. desember 2019, skal loven fortsatt gjelde for all virksomhet i staten, fylkeskommuner og kommuner.

Andre skal følge forvaltningsloven i «saker hvor de utøver offentlig myndighet». Det vil si at for interkommunale selskaper (IKS), kommunalt eide AS og andre offentlig eide selskaper gjelder forvaltningsloven som utgangspunkt kun i saker der man utøver offentlig myndighet, men ikke ellers.

Det at bedriften er helt eller delvis offentlig eid, eller at den utfører lovpålagte oppgaver på vegne av eierkommunene, har dermed ingen direkte betydning for om man er underlagt forvaltningsloven, eller ikke.

Hva er utøvelse av offentlig myndighet?

Forvaltningsloven definerer ikke selv hva som skal regnes som myndighetsutøvelse.

Myndighetsutøvelse vil i hovedsak omfatte enkeltvedtak, forskrifter og enkelte andre forvaltningsvedtak med normerende/bestemmende virkning og som retter seg mot andre enn bedriften selv.

Enkeltvedtak

Enkeltvedtak er i forvaltningsloven § 6 (1) definert som en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, og avslutter saken helt eller delvis.

Etter forslaget skal følgende avgjørelser uten videre regnes som enkeltvedtak:

  • Fastsetting av påbud, forbud, fritak eller unnlatelser med grunnlag i lov eller forskrift.
  • Tildeling eller opphør av pengeytelser med grunnlag i lov eller forskrift eller annen ordning
  • Tildeling eller opphør av tjenester eller andre naturalytelser med grunnlag i lov eller forskrift
  • Avvisning av en sak
  • Fastsettelse av tvangsmulkt

Dersom bedriften har fått delegert myndighet til å treffe enkeltvedtak som nevnt, skal saksbehandlingen følge forvaltningslovens særlige regler for enkeltvedtak i kapittel 7, i tillegg til de alminnelige reglene i forvaltningsloven om forsvarlig utredning, veiledningsplikt, likebehandling, habilitet og taushetsplikt. Saksbehandlingen skal være skriftlig.

Forskrifter

Forskrifter er bestemmende for rettigheter eller plikter for en ubestemt krets av personer jf. forvaltningsloven § 6 (2). I de fleste tilfeller er det kommunen som har myndighet etter særlov og formelt fastsetter lokale forskrifter. Dersom bedriften har fått videredelegert myndighet fra eierkommunene til å utarbeide eller fastsette forskrifter på et saksområde, regnes dette som myndighetsutøvelse. Forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler og reglene om forskrifter i kapittel 14 må da følges.

Andre forvaltningsvedtak

I tilfeller der bedriften er delegert myndighet fra eierkommunene til å føre tilsyn eller kontroll, vil f.eks. pålegg om retting, vedtak om gebyr eller andre administrative reaksjoner som direkte retter seg mot tredjeparter, også anses som utøving av offentlig myndighet. For slike vedtak må bedriften følge forvaltningslovens alminnelige regler. 

Faktiske handlinger

En handling kan også være utøvelse av offentlig myndighet når handlingen bygger på en lovbestemmelse som gir det offentlige adgang til å beslutte og gjennomføre slike handlinger.

Eksempel på en handling som er direkte utslag av lov, kan være rivning av hus i branntilfeller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven.

Man kan vanskelig anvende forvaltningslovens saksbehandlingsregler direkte på faktiske handlinger. Likevel kan man tenke seg at de grunnleggende forvaltningsrettslige prinsippene og alminnelige reglene om blant annet taushetsplikt, habilitet og veiledningsplikt skal følges både for den forutgående avgjørelsen, og gjennomføringen av handlingen.

Hva faller utenfor forvaltningsloven?

Ansettelser i bedriften

Vedtak om ansettelse av offentlig tjenesteperson skal følge egne bestemmelser i forvaltningsloven. Ansatte i kommunalt eide bedrifter er i hovedsak ikke å regne som offentlige tjenestepersoner, og ansettelser av arbeidstakere følger dermed de vanlige reglene i arbeidsmiljøloven.

Næringsvirksomhet

Avgjørelser som gjelder bedriftens forretningsvirksomhet og salg av tjenester i et marked omfattes ikke av forvaltningsloven.

Administrasjon

Avgjørelser som omhandler bedriftens egenforvaltning og administrative fellesfunksjoner faller også som hovedregel utenfor. Dette er ikke utøving av offentlig myndighet.

Oppsummert

Bedriften utøver offentlig myndighet og omfattes av forvaltningsloven når den:

  • treffer enkeltvedtak
  • forbereder og fastsetter forskrifter
  • treffer andre forvaltningsvedtak som er direkte rettet mot private personer, tredjeparter og andre rettssubjekter.

Hvor langt ut over dette man kan snakke om myndighetsutøvelse er noe usikkert, og må vurderes i hvert tilfelle.

For avgjørelser som ikke er enkeltvedtak eller forskrifter, men er andre forvaltningsvedtak som retter seg direkte mot private og tredjeparter, må man legge forvaltningslovens alminnelige regler og prinsipper til grunn. Dette er i hovedsak regler om forsvarlig saksutredning, inhabilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt, samt det generelle kravet om skriftlig saksbehandling.

Dette er for øvrig regler og prinsipper en kommunalt eid bedrift uansett bør følge i sin virksomhet.

Vi ønsker synspunkter fra medlemmene

KS Bedrift kan foreløpig ikke se at ny forvaltningslov vil medføre vesentlige endringer for bedriftene. Det er oppgavenes innhold og rettslige grunnlag som vil bli avgjørende for om forvaltningslovens regler skal gjelde. Hver enkelt bedrift må gjøre en konkret vurdering av hvorvidt avgjørelsene som treffes er utøving av offentlig myndighet, og dermed omfattes av loven.

  • Vi vil gjerne ha medlemmenes synspunkter på lovforslaget, og i hvilken grad dere selv oppfatter at bedriften treffer avgjørelser som er utøving av offentlig myndighet
  • Vi ønsker særlig synspunkter på om «utøving av offentlig myndighet» gir en bedre eller klarere en avgrensning av lovens virkeområde, enn dagens «organ for stat og kommune».

Frist for innspill er fredag 27. november 2019.

Innspill sendes direkte til Elen Schmedling Gimnæs

Her finner du forslaget til ny forvaltningslov