Foto Charlotte Karlsen - for nett.jpg
Et kommunalt foretak er juridisk sett del av sin eierkommune. (Foto: Charlotte Karlsen)

Kommunale foretak

Øvrige selskapsformer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11.

Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver.

Kommunestyret utpeker et styre, som leder foretaket. Daglig leder står igjen i linje under styret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen (rådmann) har likevel ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. 

Det er verd å merke seg at hvert styremedlem i et kommunalt foretak har et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar.

Det er imidlertid ett unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. Etter kommuneloven § 72 nr 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.

Det er kommunelovens kapittel 11 som regulerer kommunale foretak.