Foto Shane Rounce - for nett.jpg
Et samvirke skal sikre at de som driver produksjonen, eller drar nytte av den, også skal lede den, slik at overskuddet ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere. (Foto: Shane Rounce)

Samvirkeforetak

Øvrige selskapsformer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte.

Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeloven stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere. 

Lov om samvirkeforetak

Kommuner kan også være deltakere i et samvirkeforetak. Dette er blant annet en del samvirkeforetak innenfor energibransjen. Samvirkeloven er relativt ny (2010) og KS Bedrift har fått laget er rapport som ser nærmere på om samvirkeforetak kan være en organisasjonsform for flere kommunalt eide selskaper.

Les rapporten: Utredning om samvirkeforetak for kommuner