Bro.jpg
Det trengs en oppdatering av lov om interkommunale selskap. For både selskapene og eierkommunene deres begynner det nå å haste. (Foto: iStock).
Lov om interkommunale selskap

IKS-loven: Fortsatt ingen endringer

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift mener det haster å få på plass endringer i lov om interkommunale selskap (IKS-loven). Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt høring om loven i 2015. 

Senest i Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018, uttalte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de arbeider videre med å følge opp høringen fra 2015 (se side 26).

Det er imidlertid mye som har endret seg siden høringen i 2015. Departementet sier at arbeidet med å fremme konkrete forslag til lovendringer må sees i sammenheng med rapporten Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, som ble lagt frem i januar i år.

Endringene i IKS-loven og reguleringen av interkommunale selskap og forholdet til statsstøtteregelverket vil i følge departementet derfor skje sammen med oppfølgingen av denne rapporten. KS Bedrift har laget høringsuttalelse til rapporten.

Dersom arbeidsgruppens forslag til tiltak følges opp slik de nå er, kan en plikt til regnskapsmessig skille mellom forvaltningsoppgaver og EØS-rettslig økonomisk aktivitet være en løsning også for interkommunale selskap, men dette er ikke avklart ennå.

KS Bedrift mener at det nå haster med å få på plass endringer i IKS-loven. Det er ikke bare forholdet til statsstøttereglene som bør avklares. Det er også behov for andre endringer i loven slik at den blir mer oppdatert og tilpasset dagens situasjon og behov for selskapene selv og kommunene. Blant annet bør det inntas i loven en hjemmel for å kunne avholde eller delta på styremøter elektronisk.

KS Bedrift vil følge tett opp det videre arbeidet med IKS-loven, med mål om å sikre at loven fortsatt skal være en god og sikker modell for interkommunalt samarbeid om sentrale samfunnsoppgaver. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om IKS-loven og mulige endringsbehov.