Selskapsavtaler ved kommunesammenslåing - krediter John O'Nolan.jpg
Når kommuner slår seg sammen, dukker det ofte opp spørsmål om selskapsavtaler. (Foto: John O'Nolan).
Kommunesammenslåing og interkommunale selskap: 

Nye selskapsavtaler for IKS må vedtas av eierkommunene 

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

En rekke kommuner vil slå seg sammen fremover. Derfor har det kommet opp flere spørsmål knyttet til endringer av selskapsavtalene i IKS. 

Her har vi besvart to av de meste relevante spørsmålene:

 

1) Kan fellesnemda vedta endringer i selskapsavtalen til et IKS på vegne av den nye sammenslåtte kommunen? 

Det er blant annet stilt spørsmål om fellesnemnda har myndighet til vedta de nødvendige endringene i selskapsavtalen på vegne av den nye kommunen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på sine nettsider skrevet følgende om hvilken myndighet kommunene kan delegere til fellesnemnda: 

«Det er kommunestyrene som delegerer kompetanse til fellesnemnda i reglement, jf. inndelingsloven § 26. Kommunestyrene velger selv hvilke oppgaver/kompetanse de vil delegere til fellesnemnda. Unntatt fra dette er den kompetansen som lovgiver har lagt til "kommunestyret selv". Denne kompetansen kan ikke delegeres.» 

Selskapsavtalen for et IKS skal etter IKS-loven § 4 vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. I dette ligger en delegeringssperre, og det betyr igjen at fellesnemda ikke kan vedta slike endringer i selskapsavtalen. Svaret på spørsmålet er altså: nei.

 

2) Har det «gamle» eller det «nye» kommunestyret kompetanse til å vedta ny selskapsavtale i et IKS? 

Foretaksregisteret har i et tidligere tilfelle nektet å godkjenne endringer i selskapsavtale gjort på forhånd. Dette var ut fra tanken om at kun det rettssubjektet som blir bundet av selskapsavtalen (den nye kommunen) har myndighet til å vedta avtalen formelt. Dermed kunne man ikke treffe forhåndsvedtak om ny selskapsavtale som binder den nye kommunen. 

Nå har imidlertid Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Aust-Agder fylkeskommune åpnet for at det skal være mulig å vedta endringer i selskapsavtalen før grenseendringer eller sammenslåingen faktisk trer i kraft, gitt at den nye (fylkes-)kommunen uansett kan gjøre en ny vurdering av saken. 

Departementet sier at: «Etter inndelingsloven § 16 gjelder det kortere frister for oppsigelse av deltakelse i et interkommunalt selskap og endring av selskapsavtalen ett år etter at en grenseendring er gjennomført. Bestemmelsen må kunne sies å bygge på en forutsetning om at eierandelene i et IKS videreføres selv om deltakerne ikke har vedtatt endringer i selskapsavtalen før grenseendringen trer i kraft. Dette samsvarer med det ulovfestede kontinuitetsprinsippet i kontraktsretten. Det er derfor ikke nødvendig å foreta endringer av selskapsavtalen før grenseendringen gjennomføres. At det ikke foretas noen endring i selskapsavtalen».

Det betyr at eierkommunene i et IKS kan velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter iverksettelsen av en grenseendring. Dersom selskapsavtalen endres før grenseendringen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne tre i kraft samme dato som grenseendringen iverksettes. Men dette må altså vedtas av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda.