Eierstyring - iStock.jpg
Det kan dukke opp mange problemstillinger for interkommunale selskap ved endringer på eiersiden. Den 13. september 2018 arrangerer KS Bedrift et seminar om dette. (Foto: iStock).
Interkommunale selskap og kommunesammenslåing:

Hva med IKSer når kommuner slår seg sammen?

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Når kommuner slår seg sammen, kan det ha både juridiske og praktiske følger for bedriften og de ansatte i interkommunale selskap. Den 13. september arrangerer KS Bedrift et seminar om disse temaene. 

Mange problemstillinger oppstår for interkommunale selskap når det skjer endringer på eiersiden. Det kan være to eierkommuner som slår seg sammen til én større kommune, og det kan være nye kommuner som innlemmes som eier ved at de slår seg sammen med en av de eksisterende eierkommunene.

Videre kan en eller flere av eierkommunene ønske å trekke seg ut av selskapet fordi de i forbindelse med sammenslåing ønsker å inngå i andre samarbeid/IKS-er.

Vriene spørsmål kan oppstå
I alle tilfeller oppstår det spørsmål av både juridisk og praktisk karakter som kan være utfordrende å løse, og som får konsekvenser for selskapet og de ansatte.

Torsdag 13. september arrangerer KS Bedrift et felles seminar for interkommunale selskaper der disse temaene tas opp og gjennomgås. Blant annet ser vi på følgende:

• Arbeidsrettslige forhold ved selskapsendringer. Ansattes rettigheter og plikter knyttet til arbeidsoppgaver, stilling, lønn, pensjon, etc. Bedriftens plikter overfor de ansatte underveis i endringsprosessen og etterpå, og de tillitsvalgtes roller og oppgaver. Om de ansattes stilling ved nedbemanning og andre organisasjons- og strukturendringer. Ledelsens/arbeidsgivers planlegging av arbeidsoppgaver og kompetansebehov ved endringer – disponering av arbeidskraft.

• Overordnet om fremgangsmåten ved endringer i selskapet/selskapsavtalen. Maktbalansen i IKS-et ved andre/nye eiere og andeler. Stemmevekt og innflytelse vs. eierandel. Verdifastsettelse, økonomisk oppgjør og økonomisk fremtid (planlegging). Eksisterende og nye avtaler. Dialog mellom selskap og eiere i endringsprosessen.

• Hvordan lede bedriften i en endringstid med mange usikre faktorer. Erfaringer fra interkommunale selskap som har vært gjennom endringsprosesser.

 

Programmet finner du her: Interkommunale selskap og kommunesammenslåing