Løve_2_ved_løvebakken_stortinget - krediter Øyvind Holmstad.jpg
Det er en grunnleggende del av det kommunale selvstyret at kommunene kan opprette egne bedrifter. (Foto: Øyvind Holmstad)
Ny kommunelov [Prop. 46 L (2017-2018)]

Kommunal organisasjonsfrihet må inn i loven

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Organisasjonsfriheten må lovfestes som en viktig del av det kommunale selvstyret. Det var et av KS Bedrifts innspill under kommunal- og forvaltningskomiteens åpne høring om ny kommunelov den 24. april.

KS Bedrift var til stede på den åpne høringen i Stortinget ved administrerende direktør Øivind Brevik og advokatfullmektig Elen S. Gimnæs.

Kommuneloven legger sentrale føringer for kommunene, og danner dermed viktige rammebetingelser for kommunalt eide bedrifter. KS Bedrift hadde ett innspill som ikke ligger inne i nåværende lovforslag:

  • Prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet må tydeliggjøres og løftes inn i loven som en viktig del av det kommunale selvstyret. Dette skal gjøre det klart og gi hjemmel for at kommuner kan opprette sine egne bedrifter.

Videre markerte KS Bedrift støtte til følgende lovforslag:

  • Folkevalgte skal ikke kunne velges til styret i kommunale foretak (KF)
  • Egen bestemmelse som sier at kommunene kan inngå interkommunalt samarbeid med andre kommuner, og en oversikt som viser hvilke modeller de lovlig kan bruke (herunder IKS og AS).
  • Egen bestemmelse som sier at kommunene kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter, hvis lovgivningen åpner for det.
  • Krav om at alle kommuner skal utarbeide en eierskapsmelding med oversikt over alle virksomheter de har eierinteresser i.

Stortinget planlegger å behandle og vedta ny kommunelov 7. juni 2018.