The_Atlantic_Road - fotograf - Vebjorl.jpg
Mesteparten av den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019. (Foto: Vebjorl).
Lov om kommuner og fylkeskommuner

Ny kommunelov trer i kraft høsten 2019

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Mesteparten av den nye kommuneloven trer i kraft når kommunestyrer og fylkesting konstitueres etter høstens kommunevalg. Den 13. mars holder KS Bedrift seminar om hvordan dette berører våre medlemmer.

Stortinget vedtok ny kommunelov i 2018. Det enkelte kommunestyre vil ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019, og regjeringen har nå bestemt at den nye kommuneloven skal tre i kraft da.

De fleste kapitlene i loven vil tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyre og fylkesting ved oppstart av valgperioden 2019–2023.

Bestemmelser som trer i kraft

Dette gjelder kapittel 1 til 13, 17 til 27 og 30 og 31, som er de generelle bestemmelsene i loven. Det gjelder også bestemmelser om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelser om interkommunalt samarbeid. I tillegg gjelder det bestemmelser om egenkontroll i kommunene og statlig kontroll og tilsyn.

Flere av disse bestemmelsene har relevans for KS Bedrifts medlemmer.

Kapitlene i loven vil dermed tre i kraft på ulike tidspunkt, avhengig av når det enkelte kommunestyret eller fylkestinget har sitt konstituerende møte etter valget.

De andre kapitlene, blant annet økonomibestemmelsene, trer i kraft 1. januar 2020. Kapitlet om internkontroll trer i kraft på et senere tidspunkt.   

Den 13. mars avholder KS Bedrift et seminar om hvordan nye kommunelov vil berøre våre medlemmer. 

Hva med dagens § 27-samarbeid/selskaper?

Den nye kommuneloven har lagt opp til at dagens § 27-samarbeid/selskap må omdannes til «interkommunalt politisk råd» eller «kommunalt oppgavefellesskap».

Denne omdanningen må dermed gjøres i løpet av 4 år fra høsten 2019, altså med siste frist for at omdanning skal gjøres høsten 2023.

Om du lurer du på noe mer angående den nye kommuneloven, ikraftsettelse og konsekvenser for interkommunalt samarbeid anbefaler vi: Meld deg på vårt seminar