Mann ved skjerm.jpg
Fra en 110-sentral.
110-sentraler:

Alarmsentraler må følge reglene om særaldersgrenser

Brann og redning

Brannselskap og kommuner har ikke anledning til å inngå avtaler om at 110-operatører på brannsentraler skal ha en annen aldersgrense enn 70 år. En nylig dom i Nord-Troms tingrett gjør det nødvendig å presisere dette.

I dommen av 4. januar 2019 legitimeres en lokal avtale som gir operatørene på 110-sentralen en særaldersgrense på 60 år.

KS mener dette må bero på en misforståelse. Ingen virksomheter som er underlagt Hovedtariffavtalen (HTA) har anledning til å inngå lokale avtaler om særaldersgrenser som avviker fra det som er avtalt sentralt.

Hvorvidt slike avtaler kan settes til side, eller må innfris/kompenseres av virksomhetene, må vurderes i det enkelte tilfelle.

Les mer om problematikken på KS’ sider