Frau Justitia - foto Roland Meinecke.jpg
Samfunnsbedrifter bør ha fokus på etikk i hverdagen. (Foto: Roland Meinecke).
Samfunnsbedriftene og etikkarbeidet - KS Bedrift med ny veileder

Etikk må sitte i bedriftens ryggmarg

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Det å sikre forståelse av roller, habilitet og veivalg i hverdagen er kjernen i etikkarbeidet. Mange problemstillinger kan være aktuelle når ledere og ansatte sammen drøfter etiske dilemmaer for å bidra til en god bedriftskultur.

Samfunnsbedriftene er hjørnesteiner for sine lokalsamfunn. De leverer tjenester som er avgjørende for innbyggere og næringsliv. Enkelte utøver også myndighet på gitte områder. 

Å ha et slikt samfunnsansvar innebærer ikke bare at bedriften følger gjeldende regelverk; man må i ett og alt opptre slik at man har befolkningens tillit.

-For en samfunnsbedrift kan fallhøyden være stor om man trår feil, sier KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik. -Derfor må man være oppmerksom på etiske dilemmaer som kan oppstå i hverdagen.

KS Bedrifts veileder skal være til hjelp for å øke bevisstheten rundt dette. 

Det vil variere fra bedrift til bedrift hvordan man velger å arbeide med etikk. Her må hver samfunnsbedrift finne sin vei. Vår veileder skisser opp noen viktige hensyn man bør ta og nevner noen allmenngyldige problemstillinger som mange kan ha glede av å drøfte.

Alle ansatte må med

Et godt internt ytringsklima er et viktig skritt på veien mot en etisk bevisst bedriftskultur. Et annet skritt er å involvere alle de ansatte – eventuelt også styremedlemmer – i et slikt arbeide.

Det er avgjørende at en slik prosess ikke bare munner ut i et «skrivebordsnotat». De ansatte må ha en følelse av at etikkarbeidet gir retning og er noe de har nytte av i hverdagen.

Etikken må sitte i ryggmargen.

Veilederen finner du her