Bilferie i Norge (Foto Jill Johannessen).jpg
Norge er ditt nærmeste ferieland. Men ferieavviklingen må planlegges i god tid. Foto: Jill Johannessen.

Ferieplanlegging – vær tidlig ute!

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Den årlige øvelsen er like om hjørnet, og mange er kanskje allerede i gang med å få lagt det puslespillet som planlegging av årets ferieavvikling ofte innebærer. Hva må arbeidsgiver forholde seg til?

Det er først og fremst planlegging av hovedferien – sommerferien – som gjelder nå, og for enkelte kan det by på utfordringer. Ferieloven sier at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte fastsetting av feriefritid og oppsett av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller de tillitsvalgte.

Det er i forbindelse med disse drøftingene at arbeidstakere kan fremsette ønsker om sin egen ferieavvikling, og inntrykket er at slike ønsker blir imøtekommet så langt det er driftsmessig mulig.

Rett til tre sammenhengende uker
Når det gjelder hovedferien, har arbeidstakerne en rett til å avvikle minst tre uker samlet innenfor hovedferieperioden. Den er definert til tidsrommet 1. juni til 30. september.

Arbeidstakerne har også rett til å få avviklet restferien samlet. Den enkelte arbeidstaker har en lovfestet rett til å kreve å få beskjed minst to måneder på forhånd om når ferien skal avvikles. Denne retten forutsetter en aktiv handling fra arbeidstakerens side, dvs. at vedkommende faktisk må fremme dette kravet.

Hvis slike krav ikke fremmes, kan arbeidsgiver se bort fra to-månedersfristen og forholde seg til den generelle bestemmelsen om at ferien skal fastsettes i god tid.

Ekstra uke for 60+
De som har passert 60 år og dermed har en ekstra ferieuke, har rett til selv å bestemme når denne skal tas, men må gi beskjed om det minst 2 uker på forhånd.
Ferieloven har en del bestemmelser i §§ 8 og 9 om ferieavvikling i oppsigelsestid, ved sykdom, permisjoner og arbeidskamp.

Det som er nevnt ovenfor utgjør viktigste rammene som arbeidsgiver må forholde seg til ved ferieplanleggingen. Gjør man det, ligger beslutningene innenfor styringsretten.

Turnus og skift kan avvikles i puljer
I bedrifter med turnus- og skiftordninger praktiserer mange puljevis ferieavvikling. De enkelte arbeidstakerne er i samme pulje fra år til år, mens det veksles fra år til år på rekkefølgen av puljene.

På den måten oppleves ferieavviklingen over tid som rimelig rettferdig, og den er forutsigbar. Slike ordninger vil gjøre ferieplanleggingen enklere, i tillegg til at de driftsmessige utfordringene knyttet til vikarbruk kan bli lettere å håndtere.

Ferieretten gjelder alle
Retten til feriefritid i ferieåret er den samme for alle arbeidstakere. Den er lik for heltids- og deltidsansatte og uavhengig av om vedkommende har full opptjening av feriepenger eller ikke i opptjeningsåret.

De som ikke har full opptjening har en rett til å motsette seg uttak av full ferie dersom feriepengene ikke dekker inntektsbortfallet i ferien.

Den ferien som er omtalt her gjelder den lovfestede ferien. I tillegg kommer den tariff-festede ferien, som ikke er underlagt de samme restriksjonene.