Overtidspizza.jpg
Noen steder er det forhandlet frem lokale avtaler om overtidsmat eller ved at arbeidsgiver har besluttet at overtidsmat gis i visse situasjoner og innenfor et begrenset beløp.

Har ansatte krav på matpenger når de jobber overtid?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ingen av KS Bedrifts tariffavtaler gir arbeidstakere rett til mat eller «matpenger» ved overtidsarbeid, men loven sikrer i noen tilfeller en ekstra betalt pause. I tillegg kan det være noen bedrifter som har lokale avtaler eller praksis som innebærer en form for matservering eller «matpenger» ved overtidsarbeid.

Arbeidsmiljøloven § 10-9 (andre ledd) gir arbeidstaker som jobber mer enn to timer overtid rett til en halv time betalt pause. Hvis forholdene gjør det nødvendig kan arbeidsgiver velge å legge pausen før den alminnelige arbeidstiden er over. I så fall avvikles pausen med ordinær lønn, ellers skal pausen godtgjøres som overtid. For øvrig kan pausen legges når som helst i løpet av overtiden – også på slutten.

Merk 1: Slike «overtidspauser» kommer i tillegg til annen pause i løpet av den alminnelige arbeidstiden. Retten til en halv times pause på grunn av overtidsarbeid gjelder uansett lengden på den alminnelige arbeidstiden den dagen.

Merk 2: Slike «overtidspauser» skal ikke regnes med i det antall timer det er tillatt til å jobbe overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6.

Lokale ordninger
Noen steder er det forhandlet frem lokale avtaler om overtidsmat eller ved at arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett (administrativ ordning) har besluttet at overtidsmat gis i visse situasjoner og innenfor et begrenset beløp.

Dersom overtidsarbeid medfører et fravær på mer enn 12 timer fra hjemmet og arbeidsgiver som følge av dette tilbyr sine ansatte et rimelig måltid, betraktes dette som en skattefri naturalytelse og er ikke trekk, avgifts- eller lønnsoppgavepliktig. Alternativt kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til «overtidsmat» begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Satsen gjelder ved dekning av matpenger og ved refusjon etter bilag. Satsen for 2018 er kr. 90,- pr. ansatt.