IA-avtale Foto - Rawpixel.jpg
Et godt partssamarbeid er viktig for at den enkelte virksomhet skal kunne fremme et inkluderende arbeidsliv. (Foto: Rawpixel).
Inkluderende arbeidsliv:

Ny IA-avtale har trådt i kraft

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Hele arbeidslivet får nå tilgang til arbeidslivssentrenes ressurser, også de av KS Bedrifts medlemmer som til nå ikke er IA-bedrifter. Den nye IA-avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv skjer i den enkelte virksomhet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. En viktig forutsetning for å lykkes, er godt partssamarbeid.

For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan virksomheter inngå samarbeid med sitt nærmeste NAV Arbeidslivssenter.

NAVs bistand og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel for virksomhetens IA-arbeidet. Det skal være en dokumentert dialog mellom partene i virksomheten, det vil si både ledelse, tillitsvalgte og verneombud, før NAV Arbeidslivssenter yter bistand.

Nedenfor finner du hovedpunktene i den nye IA-avtalen:

Nye mål og innsatsområder

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Nye virkemidler og tiltak

  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Ingen endringer i sykelønnen

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.