Fra Australia - William Karl.jpg
Reiseregulativet presiserer hvordan man skal dekke utgifter til reise og kost på tjenesteoppdrag. Foto: William Karl.
Avtale SGS 1001 om dekning av utgifter til reise og kost

Reiseregulativet har nye regler og satser

Arbeidsgiverservice • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Her kan du lese om det nye reiseregulativet som alle KS Bedrifts medlemmer er tariffmessig forpliktet å følge. Denne særavtalen trådte i kraft 22. juni 2018.

I Reiseregulativets § 3 viser en til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», med hensyn til skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost. 

Partene i staten ble i februar i år ikke enige om nye særavtaler og tvisten ble brakt inn for behandling i særskilt nemnd. Den særskilte nemnden avga 22. juni sin kjennelse. 

Her finner du kjennelsen og de nye særavtalene.  

Noen viktige endringer som gjelder fra 22. juni 2018: 

  • Kilometergodtgjørelsen er redusert til kr. 3,90 pr. km. Det skilles ikke lenger mellom kilometergodtgjørelse inntil og over 10.000 km i kalenderåret, og heller ikke mellom bil og el-bil. 
  • Taket på utgifter til overnatting er fjernet, men det er presisert at utgifter til overnatting skal være innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
  • Kostgodtgjøring ved overnattingsreiser med mer enn 6 timer inn i nytt døgn endres slik at det ikke lenger gis kostgodtgjøring for fullt ekstra døgn, men gis kostgodtgjøring etter de ordinære bestemmelsene (kostgodtgjøring for reise fra og med 6 timer til og med 12 timer eller kostgodtgjøring for reiser over 12 timer).
  • Det prosentvise fradraget i kostgodtgjørelsen (måltidstrekket) er endret ved at fradraget skal gjøres prosentvis av døgnsatsen, og ikke prosentvis av den enkelte sats. 

Disse nye særavtalene gjelder fra 22. juni 2018 til 31. desember 2019.