Den Magiske Fabrikken.jpg
Her fra Den magiske fabrikken i Sem utenfor Tønsberg (Foto: Greve Biogass)
Biogass må utnyttes

Avfall reduserer klimautslipp

Avfall

Vi trenger en mer forutsigbar politikk for å utnytte biogass som energikilde i Norge.

Biogass er klimavennlig energi fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Vi har en overflod av råmaterialer, og det er kun et spørsmål om å utnytte den. Biogass kan brukes til drivstoff, oppvarming og produksjon av elektrisitet. Siden kommunene og kommunale selskaper har ansvar for å legge til rette for avfallshåndtering, har vi et sterkt engasjement for å utnytte denne ressursen bedre.

Hvert år produserer hver av oss i gjennomsnitt 411 kilo avfall. Det blir veldig mange tonn matavfall som sammen med avløpsslam utgjør de viktigste råvarene for biogassproduksjon. Hvis vi ikke benytter dette avfallet til biogass og biogjødsel, sløser vi med ressursene og brenner klimafiendtlig metangass som produseres naturlig fra avfallet.

Kommunale bedrifter og etater opplever stor interesse fra det offentlige Norge for å legge til rette for produksjon av biogass. Alle ser hvor verdifullt det er å gjøre avfallsressurser til energi. Samtidig stagnerer etterspørselen etter biogass, og det er få insentiver til å benytte den. Vi etterlyser derfor en tydelig og forutsigbar politikk for biogass.

I Norge har vi gått fra 11 biogassanlegg i 2011 til nærmere 40 i 2019. Flere kommuner planlegger nye anlegg og økt kapasitet. Tilbudet av biogass øker derfor betydelig, noe som betyr stabile leveranser. 

Biogass gir flere positive klimaeffekter. Hvis biogass erstatter diesel på busser, reduseres utslippene og vi får renere luft. Det er også et stort potensial i tunge kjøretøy hvor bare 308 av 87.000 lastebiler går på biogass. Elektrisitet er ennå ikke et alternativ for tungtransport, og biogass er derfor den beste måten å redusere klimautslipp.

Det er behov for økonomiske insentiver for at transportbedriftene skal kjøpe lastebiler som benytter miljøvennlig drivstoff som biogass. Avgiftsreduksjoner har vært en suksess for å få til en overgang til utslippsfrie privatbiler. Slike virkemidler bør staten også innføre for næringstransport.

Klimagevinsten av biogass er en lavthengende frukt. Det er kun snakk om å legge til rette for et velfungerende marked der tilbud og etterspørsel etter biogass går hånd i hånd. På Skogn har man etablert det private anlegget Biokraft som produserer biogass av fiskeavfall fra havbruksnæringen. Denne gassen skal blant annet brukes som drivstoff til hurtigruteskip. Så enkelt kan det gjøres.

EU-president Ursula von der Leyen sa nylig at sirkulærøkonomisk tenkning er hovedprioritet for alle EU-land. Det er en tydelig og klar melding – også til Norge. Hvis vi har løsninger som kan redusere både avfall og klimautslipp, bør ikke usikkerhet rundt regelverk, tilbud og etterspørsel hindre oss i å se på avfall som det avfall faktisk er: en ressurs.

Regjeringen jobber med Klimakur 2030, en tiltaksplan for å oppfylle våre klimamål. Norske kommuner og kommunale selskaper er klare til å bidra i dugnaden for å kutte klimautslipp. Da må regjeringen bidra med en politikk som sikrer flere biogassanlegg og insentiver til å opptre miljøvennlig. Den må omfatte hele verdikjeden. Først da kan vi snakke om forutsigbar politikk for biogass.

Denne kronikken stod på trykk i Dagsavisen 16. januar 2020.