renovasjonsarbeidere.jpg
Miljødirektorat bekreftet nylig at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. (Kilde: IStock)

Avfallsgebyr og hytterenovasjon til selvkost

Avfall

Avfallsgebyret er en betaling for renovasjonstjenesten, og skal verken være høyere eller lavere enn hva det faktisk koster å håndtere husholdningsavfallet. Dette følger av forurensningsloven § 34.

Miljødirektorat bekreftet nylig for KS Bedrift at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Eventuelle inntekter fra utsorterte avfallsfraksjoner fra husholdningene, er også en del av selvkostprinsippet.

Valgfrihet er viktig
Norge består i dag av 422 kommuner, hvorav de fleste kommuner har valgt å organisere renovasjonstjenesten gjennom interkommunalt samarbeid i ulik omfang. Kun 7 prosent av landets kommuner har valgt å organisere tjenesten selv. Én løsning passer ikke overalt, derfor er det viktig at kommunene selv avgjør hva som er best lokalt.

I forbindelse med en nyhetssak fra Innherred 12. april kan KS Bedrift lese følgende påstand: «Det er en kjent sak at mange interkommunale selskap har lagt seg på et prisnivå som er vesentlig høyere enn i kommuner som driver denne tjenesten i egen regi». Dette er ikke korrekt.

En rask titt på Statistisk sentralbyrås nettsider viser at gebyrnivået i landets kommuner har ingen sammenheng med hvordan renovasjonstjenesten er organisert. Det som avgjør er andre forhold som geografi, demografi, kommunestørrelser og innhold i tjenestetilbudet. Interkommunalt samarbeid gir i de fleste tilfeller stordriftsfordeler.

Tillit til lokaldemokratiet
Både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet understreker at prinsippet om selvkost er viktig å ivareta. Regelverket for avfallsgebyr ble for noen år tilbake revidert for å tydeliggjøre riktig beregning og fordeling av kostnader.

Et av de viktigste argumentene i forkant av revideringen, var at det lokalt skal bestemmes hvordan kostnader skal fordeles. Nasjonale myndigheter mener at det er virksomhetene og deres eiere som best kan dokumentere hva tjenesten faktisk koster.

Avfallshåndtering er en del av det lokale samfunnsansvaret - ikke bare i tettbygde strøk, men også grisgrendte strøk. I noen tilfeller kan utvalgte områder, både husholdninger og fritidsboliger, unntas fra plikten dersom samfunnsøkonomiske beregninger tilsier det. Eksempler på unntak kan være boliger eller hytter som ligger på mindre øyer eller langt inn i fjellet uten offentlig vei. Eventuelle unntak fra det lovpålagte ansvaret må vedtas lokalt i den aktuelle kommunen.

Miljødirektoratet presiserer regelverket
Dersom én eller flere av kommunene som deltar i et interkommunalt samarbeid har ekstra kostnader knyttet til håndteringen av avfallet, så kan dette medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen for denne kommunen. Det totale avfallsgebyret i de ulike kommunene innad i et IKS kan derfor også være ulikt.

Videre presiserer de at håndtering av både husholdningsavfall og avfall fra privateide fritidseiendommer er et lovpålagt ansvar, og at kostnaden for begge tjenestene skal beregnes til selvkost.

 

Les mer i Miljødirektoratets veileder for beregning av avfallsgebyr.