Ketil Kjenseth.jpeg
Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth mener det må stilles krav til produsenter gjennom standarder og bedre design (foto: Jill Johannessen, KS Bedrift)
Ambisiøse mål for materialgjenvinning krever mer velutviklede markeder

Avfallsmarkeder på dagsorden

Avfall

KS Bedrift mener at avfall er en ressurs først når noen ser nytten av den. Det er verken god avfallspolitikk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å sortere for sorteringens skyld. Vi må bli bedre på å sikre at ressursene holdes i kretsløpet lengst mulig.

KS Bedrift har satt temaet om marked for resirkulerte materialer på agendaen. Vi har ikke tid til å vente på mer effektive markeder dersom vi skal nå materialgjenvinningsmålene innen 16 år. Dette var tema på vår årskonferanse på Fornebu 2.-3. april 2019.

Politikere mangler problemforståelse

KS Bedrift har fått analysert politikernes engasjement rundt temaet plast. Utfordringen er at det oftest er knyttet til marin forsøpling, og ikke til sirkulær økonomi.

En overgang til kretsløpsbasert økonomi, trenger sektorovergripende virkemidler og vil til syvende og sist også bidra til mindre plast i havet.

Det står sjelden på viljen, men virkelighetsoppfattelsen. Mange politikere tror de har lykkes når de fastsetter høye mål. Det kan forklare hvorfor innføring av flere effektive virkemidler ennå ikke står på den politiske agendaen.

Våre medlemmer kan påvirke sine eiere

Den kommunale avfallsbransjen kan bidra til at flere politikere forstår hvilke utfordringer vi står overfor i overgangen til sirkulær økonomi. Vi kan starte hos lokalpolitikerne, hos eierne til de lokale avfallsselskapene.

Sammen med KS Bedrift kan våre medlemmer formidle et felles budskap som belyser hvilke utfordringer det gir når det kommunene sorterer ut ikke blir etterspurt. Blant annet trengs kriterier for riktig kvalitet, det vil skape mer forutsigbarhet for markedsaktørene.

I tillegg kan produsenter og importører ta mer ansvar for produktene de setter ut på markedet. Vi mener et utvidet produsentansvar også må omfatte produkter som ikke er emballasje.

Medlemmene mener produsentene må ta mer ansvar

Dialog mellom myndigheter, avfallsbransjen, industri og forbrukermarkedet blir viktigere.  I tillegg må politikere tørre å stille høye krav til produsenter og importører. Dette underbygges av vår ferske medlemsundersøkelse: Flere medlemmer mener at et produsentansvar for plasten som ikke er emballasje er et effektivt og velprøvd virkemiddel.

Norden er godt rigget for sirkulær økonomi

Ketil Kjenseth (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, fikk æren av å avslutte diskusjonen om det umodne markedet for resirkulerte materialer. Han har lang erfaring fra kommunalpolitikken på Gjøvik, der han blant annet satt i teknisk hovedutvalg i 8 år. Nå har han et større geografisk fokus. Han sitter også for tiden i utvalget for et bærekraftig Norden gjennom Nordisk Råd.

Kjenseth hevdet at Norden er godt rigget til å klare overgangen til sirkulær økonomi, og fremhevet viktigheten av samarbeid utover Norges grenser.

Delingskultur er også KS Bedrift Avfall opptatt av: Tre av våre medlemmer fikk utdypet aktuelle virkemidler som kan bidra til å få fart i etterspørselen etter resirkulerte materialer. ROAF fremhevet at kvalitet er viktig, og at det må stilles krav i designfasen av et produkt. BIR Privat snakket om å utvikle dagens produsentansvar til å se på materialer fremfor produkter. SHMIL understreket at økonomiske insentiver er viktig for å sikre bedre avsetning for utsortert plast.

Avslutningsvis fikk Ketil Kjenseth kommentere om disse virkemidlene var realistiske å gjennomføre. Absolutt mulig, mye av dette, mente han, og pekte på at Norge har gått og går foran i miljøpolitikken på flere områder allerede.

Han understreket videre at det vil være viktig å legge til rette for mer kommunal innovasjon, slik KS Bedrift etterspurte allerede under behandlingen av Meld. 45 om avfallspolitikk og sirkulær økonomi på Stortinget. - Samtidig må vi stille mer krav til produsenter gjennom standarder og bedre design, avsluttet Kjenseth.