Havsuler plast (krediter Alfred Wegener Institut, Heimholz Centre for Polar and Marine Research).jpg
Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet (Foto: Alfred Wegener Institut, Heimholz Centre for Polar and Marine Research)
Opprydning av marin forsøpling

Bedrifter kan søke om forsøplingsstøtte

Havn | Avfall

Tilskuddsordningen for opprydning av marin forsøpling videreføres, og 65 millioner kroner skal nå fordeles. Minste søknadssum er kr. 300.000, og fristen er 31. januar 2019.

Nå kan din bedrift søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.  KS Bedrift oppfordrer våre medlemmer til å søke tilskudd fra Miljødirektoratet. Potten er 20 prosent lavere i år, sammenlignet med fjoråret. 71 søknader ble innvilget i fjor, og i snitt ble hvert prosjekt støttet med over 1 million kroner.

Hva kan man søke støtte til?

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til opprydding i strandsonen, langs elver, vann og innsjøer der dette hindrer tilsig av avfall til havet. Minste søknadssum er kr. 300.000.

  • Støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
  • Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops.
  • Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.

Hvem kan søke?

  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer
  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak

Økt interesse for organiserte ryddeaksjoner

I fjor mottok Miljødirektoratet 162 søknader, og 71 ble innvilget. Interessen for å rydde marint avfall har økt de siste årene. Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør også en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. 

Andre støtteordninger for marint avfall

Støtte til ryddeaksjoner utført av frivillige administreres av Hold Norge Rent. Ordningen er etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling og finansieres av Miljødirektoratet. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet. 

Regjeringen viderefører pilotprosjektet «Fishing for litter» i 2019. Dette er en ordning hvor fiskere bidrar med sin frivillige innsats og leverer inn avfall de får opp fra sjøen. Fiskerne kan levere inn avfallet gratis og på en enkel måte ved havnemottakene.

Les mer om hvordan din bedrift kan søke om tilskudd på Miljødirektoratets nettsider.