Den Magiske Fabrikken II.jpg
Behandling i biogass-/biogjødselanlegg er den mest ressurseffektive utnyttelsen av biologisk avfall som fins i dag
Biogas2020:

Biogass er en del av den sirkulære økonomien

Avfall • Avfall

Lokal verdiskaping basert på lokale ressurser er kongstanken bak ressurser i evige kretsløp. KS Bedrift deltok nylig på Biogas2020, Skandinavias største biogasskonferanse.

Til tross for fornuftig utnyttelse av biologiske ressurser, kretsløpstankegang og lokal verdiskaping har biogass fått lite fokus blant politikere og folk flest.

Har biogass et kommunikasjonsproblem?

Hva er biogass? Søker du på nett finner vi blant annet denne beskrivelsen: «…en gass som produseres gjennom anaerob nedbryting av organisk materiale, for eksempel i myrer, deponier eller gjødselhauger…». Gjesp! Sorry, bio-entusiaster, «folk flest» blir ikke fenget av dette.

Tilbakemeldinger på Biogasskonferansen var at bransjen har et kommunikasjonsproblem. Hvordan kan markedsføringen av biogass løftes til nye høyder?

Tidligere kommunikasjonssjef i avfallsselskapet BIR AS, Mette Nygård Havre, har stor tro på bruk av sosiale medier ispedd litt humor. Hun leder i dag folkebevegelsen «Spis opp maten» og har over 20.000 følgere. Hennes råd til biogassaktørene var å skape engasjement, både internt og eksternt. I tillegg til å bruke sosiale medier bevisst.

Kanskje biogass skal omtales som noe helt annet for å nå frem blant politikere og folk flest?

Etterlyser langsiktighet, stabilitet og konkrete tiltak

Behandling i biogass-/biogjødselanlegg er den mest ressurseffektive utnyttelsen av biologisk avfall som fins i dag. Der kan vi behandle både våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og organiske biprodukter.

KS Bedrift mener at den gjeldende nasjonale og tverrsektorielle biogass-strategien kun bekrefter at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Den foreslår imidlertid få konkrete tiltak, annet enn å slå fast at biogass er et viktig klimatiltak. Les mer om biogass-strategien fra 2014.

KS Bedrift mener at økt bruk av biogass er et viktig bidrag til reduserte utslipp innen transportsektoren. For å få ned utslipp i transportsektoren må nasjonal politikk innføre virkemidler som bidrar til økt produksjon og bruk av biogass. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. I 2017 ble biogass tatt ut av omsetningskravet. Fra da av er det kun flytende biodrivstoff som kan benyttes for å oppfylle omsetningskravet, selv om biogass anses som avansert biodrivstoff (laget av avfallsressurser).

Ja takk til ulike løsninger

Regjeringens målsetting om flere syklende og gående er mer et helseargument enn et mål om reduserte utslipp. Fossile drivstoff må fases ut på sikt. Det er ikke slik at de mer miljøvennlige løsningene skal utkonkurrere hverandre, vi trenger mange alternativer dersom hele transportsektoren skal klare å redusere sine utslipp. Så ja takk, begge deler!

Politikerne må gi rom for både elektrifisering, bærekraftig biodrivstoff og hydrogen. Dette vil skape stor fleksibilitet og større forsyningssikkerhet innen transportnæringen. Én løsning passer ikke til alt.

Les mer fakta om biodrivstoff.

Nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff

Da klimameldingen (Meld. St. 41 [2016–2017]) ble lagt frem før sommeren 2017, varslet regjeringen at den ville utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren.

I forkant av dette arbeidet ønsker nå Samferdselsdepartementet å høre aktørenes mening. Skriftlige innspill kan sendes innen 27.april til: postmottak@sd.dep.no, merket "Innspill til nasjonal plan om infrastruktur for alternative drivstoff i transport."