Der ingen skulle tru at nokon kunne rydde

Videoreiser 1: Marin forsøpling på utilgjengelige steder

Avfall

Lofoten er selve symbolet på Norges vakre og urørte natur, men også her har plast og annet avfall funnet sjøveien til de mest utilgjengelige steder.

Se video: Der ingen skulle tru at nokon kunne rydde!

Gjennom prosjektet Clean Up Lofoten har Lofoten Avfallsselskap IKS påtatt seg oppgaven med å organisere ryddeturer for frivillige. Målet er et renere Lofoten, som vil sikre både dyrelivet og Lofoten som turistattraksjon. I dag finansierer Clean Up Lofoten sin aktivitet med penger fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for marin forsøpling.

Et skritt på vegen, men ikke tilstrekkelig

Et viktig prinsipp i norsk miljøpolitikk er at det er forurenser som skal betale regningen. Er det ikke da på tide at produsenter og importører av produkter som forsøpler tar et større ansvar for å stoppe tilsiget og sikre penger til opprydding?

KS Bedrift er selvfølgelig glad for at Miljødirektoratet har fått penger til opprydding og håndtering av marint avfall, som gjør våres avfallsmedlemmer i stand til å bidra i oppryddingen. Men vi etterlyser en mer langsiktig finansieringsordning, som i større grad plasserer ansvar hos forurenser. KS Bedrift mener at produsenter og importører må ta sin del av ansvaret for at deres produkter ikke ender opp i naturen. 

Offentlig finansiering vil fortsatt være viktig

Selv om man skulle få på plass et utvidet produsentansvar, så vil offentlig finansiering fortsatt være svært viktig i arbeidet mot marin forsøpling. For det første, er det mye herreløst avfall, ikke minst uidentifiserbare plastbiter, som ikke kan knyttes til et bestemt produkt. For det andre, er det mye marint avfall langs norskekysten som kommer fra utlandet med havstrømmene. Det ville være svært urettferdig om kostnader knyttet til opprydding av denne typen forsøpling skulle bli belastet den enkelte kommune eller innbygger.

Dagens finansieringsordninger

 I dag fins det to offisielle ordninger for å koordinere og håndtere marin forsøpling, som begge er avhengige av midler over statsbudsjettet:

Les også: Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling