grøntskifte07.jpg
Rapporteringsfristen til KOSTRA er 15. februar 2019 (foto: Istock)
Rapportering om avfall

Høye mål krever bedre avfallsstatistikk

Avfall

Behovet for bedre avfallsstatistikk melder seg gjennom mål om økt materialgjenvinning. I behandling av «avfallsmeldingen» i Stortinget i 2018 var styrking av avfallsstatistikken ett av vedtakene.

Innen 2035 skal 65 prosent av alt husholdningsavfall (og lignende avfall fra næringslivet) materialgjenvinnes eller ombrukes. Da trenger vi både nye og mer grønne løsninger, men også gode rapporteringssystemer for å måle utviklingen. For å måle veien mot målet og iverksette effektive tiltak, må vi i større grad kunne stole på tallene.

Stortinget etterlyser bedre avfallsstatistikk

Fristen for å rapportere fjorårets tall nærmer seg. Alle landets kommuner har plikt til å rapportere om sin renovasjonsvirksomhet til databasen KOSTRA. Tallene kvalitetssikres i Statistisk sentralbyrå (SSB), likevel er det grunn til å anta at rapporteringsrutinene rundt om i landet varierer noe. Dette kan gi uheldig utslag i uriktige eller mangelfulle data fra enkelte kommuner.

Stortinget vedtok for ett år siden å utrede forbedringer av avfallsstatistikken, samtidig vedtok de at kommunene skulle få større ansvar for å tilrettelegge for ombruk på kommunale mottak.

Materialgjenvinning og ombruk

De nye målene for materialgjenvinning inkluderer også ombruk. I avfallsstatistikken for 2018 er SSB derfor åpen for at statistikken kan presenteres både med og uten mengdene rapportert til ombruk. På sikt vil nok dette bli et krav, og SSB jobber med bedre metoder for å beregne ombruket.

KS Bedrift oppfordrer derfor kommuner og kommunale avfallsselskap til å inkludere all ombruksaktivitet på egne gjenvinningsstasjoner i KOSTRA-rapporteringen så langt det er mulig.

Behov for kontinuerlig veiledning

Regelmessig veiledning og kvalitetssikring av innrapporterte data er viktig for sikre gode rutiner for innrapportering. Mer korrekte og enhetlige data vil på sikt bidra til at påliteligheten i dataene blir tilfredsstillende og gjøre det mulig å reelt sammenligne gjenvinningstall mellom kommunene.

Kommunenes ansvar er å rapportere på avfallsmengder som leveres til behandling, og ikke selve materialgjenvinningsgraden. SSB foretar videre beregninger av oppnådd materialgjenvinningsgrad basert på rapportering fra andre kilder. Dette er også foreslått i nytt kapittel 10a i avfallsforskriften.

Kommunene skal ikke rapportere materialgjenvinninggrad

I forskriften foreslår Miljødirektoratet at kommunene får ansvar for å rapportere mengden biologisk avfall (matavfall, park- og hageavfall) og plastavfall fra husholdningene som utsorteres og leveres til materialgjenvinning.

Eksportører og behandlingsanlegg for avfall får derimot krav om å rapportere mengden som materialgjenvinnes og avfall som er vurdert som uegnet for materialgjenvinning. Les forslaget til forskriftstekst her.

KS Bedrifts gjenvinningsbarometer

Gjenvinningsbarometeret viser andelen husholdningsavfall som sendes til materialgjenvinning for et bestemt år, fordelt på kommunale selskap og geografiske nivåer. Dataene er basert på KOSTRA, og kvaliteten på innrapporteringen blir derfor avgjørende.

KS Bedrift oppfordrer kommunene og deres avfallsselskaper til å etterstrebe god kvalitet og god enhetlig rapportering av sin renovasjonsvirksomhet. God kontroll gir bedre mulighet for å måle andelen avfall som materialgjenvinning, samtidig er det et viktig virkemiddel for å nå miljø- og klimamål og få til overgangen til en sirkulær økonomi.