Grønn jord (iStock).jpg
Avfallsbedriftene er nøkkelaktører for å skape en grønn økonomi. Nye gjenvinningsmål krever at alle legger inn et ekstra gir. (Foto: iStock)

Materialgjenvinning er avfallsbedriftenes vei til sirkulær økonomi

Avfall

Avfallsbedriftene har større oppgaver fremfor seg etter at Stortinget nylig vedtok en rekke tiltak for å trekke Norge over i en sirkulær økonomi. På Bedriftenes Møteplass 2018 vil du høre mer om hva denne fremtiden bringer.

Hvilken rolle skal avfallsbedriftene spille i den sirkulære økonomien? Materialgjenvinning er et viktig stikkord. Samfunnsansvar likeså. Dette vil du få vite mer om på Bedriftenes Møteplass 2018.

Kommunene tar ansvar for å nå nasjonale mål
Da deponiforbudet ble lansert snudde den kommunale avfallsbransjen seg raskt for å finne miljøriktige løsninger for at Norge skulle nå de nye politiske målene. I stedet for avfall på deponi som slapp ut klimagassen metan, ble energien utnyttet og erstattet oljefyring i byene.

I tillegg ble giftene som fulgte med avfallet tatt ut og deponert forsvarlig. De siste 25 årene har vi kommet langt i å gjenvinne avfallet til nytt materiale som kan brukes om og om igjen.

Nå kommer nye gjenvinningsmål
De nye målene krever at vi alle legger inn et ekstra gir. For avfallsbedriftene betyr det å legge til rette for enda bedre sortering, både hjemme der avfallet oppstår, og gjennom ettersorteringsanlegg. 

Bransjen jobber sammen om riktige kvaliteter så industrien som etterspør materialene vil kjøpe dem. Dette er avfallsbedriftenes viktigste bidrag til den sirkulære økonomien: å sikre at materialene vi bruker kommer tilbake i kretsløpet når de kastes.

- Kommunene spiller en nøkkelrolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og i lokal verdiskapning, sa Else-May Botten fra Stortingets talerstol under behandlingen av melding til Stortinget 45 «Avfall som ressurs». Hun kommer til Bedriftenes møteplass tirsdag 17. april.

Samfunnsansvarlig forretningsdrift
Kommunene har et ansvar for å lage gode lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv. Kommunene skal jobbe med avfallsforebygging, gjøre grønne offentlige anskaffelser, bidra til renere luft, energieffektivisering og forsvarlig avfallshåndtering.

På Bedriftenes Møteplass spør vi blant annet hvilken rolle avfallsbedriftene skal spille i den sirkulære økonomien – utover å sikre nasjonale mål for materialgjenvinning. Bevisste eierkommuner bruker avfallsselskapene sine til å skape bedre lokalsamfunn.

Vi har utfordret lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjentseth (V), til å se våre medlemmers rolle i den nye politikken på fagsporet for avfall under Bedriftenes Møteplass 2018.

Beredskap når tjenestene blir digitale
I fjor handlet Bedriftenes Møteplass mye om digitaliseringen. Både i samfunnet generelt og i bransjene spesielt. Nå tar vi steget videre så vi kan ruste oss for denne digitale hverdagen.

Hvordan sikrer vi alle dataene som skal hjelpe oss til bedre tjenester? Se på direkten hvordan et it-system hackes. Og ikke minst: Hvordan kan du som leder forberede deg på de nye arbeidstakerne? De som er digitale fra fødselen og som blir dine nye medarbeidere.

Hvordan ivaretar du det menneskelige når stillinger havner på den «digitale rødlisten»?