På studietur i Brüssel

Mer avfall skal materialgjenvinnes

Avfall

Store deler av avfalls- og gjenvinningspolitikken i Norge utformes i EU. KS Bedrift Avfall har derfor tatt med bransjestyret på studietur til Brussel for å lære mer om hvordan politikken utformes. Akkurat nå diskuteres en ny plaststrategi som skal lanseres over nyttår, samt nye og mye strengere mål for materialgjenvinning.  

Desember er tid for årets siste møte i bransjestyret for avfall. Handlingsplanen for 2018 ble vedtatt, og kursen er nå staket ut etter enstemmig vedtak fra styremedlemmene. 

KS Bedrifts Avfalls primære oppgave for 2018 er å gjøre de kommunale avfallsvirksomhetene i stand til å levere samfunnsansvarlige og konkurransedyktige løsninger tilpasset lokale forhold. Den største utfordringen fremover blir å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet. Dette vil kreve store investeringer i sorteringsanlegg og –teknologi, velfungerende markeder for utsortert avfall og ikke minste blir det viktig å utvikle felles kvalitetskriterier for sekundære råvarer.

Ambisiøse mål for materialgjenvinnig

Miljødirektoratet sier at det vil være behov for investeringer innen infrastruktur for de fleste typer husholdningsavfall. Vi materialgjenvinner i dag ca. 36 prosent. Målet er 50 prosent innen 2020. Skjer det ingen snarlige endringer innen metodikk, teknologi, tankesett, politikk og forretningsmodeller, vil målet om 65 prosent materialgjenvinning innen 2030 være vanskelig å nå.

Norges miljøråd orienterte

Miljøråd Hege R. Olbergsveen fortalte hvordan de norske miljørådene og miljøforvaltningen arbeider i Brussel. Hun fremhevet at pakken om sirkulær økonomi er høyt prioritert i EU-kommisjonen, med visepresident Frans Timmermans i spissen. Hun fortalte videre om status på kretsløpspakken og forhandlingene som pågår i disse dager.

Det er ventet at diskusjonene vil lande rett før jul, og at konklusjonene vil legges frem i midten av januar 2018. I norsk sammenheng er det ventet at meldingen til stortinget om avfall og sirkulær økonomi vil ta inn det som EU lander på. Meldingen skal behandles i Stortinget fra 15. januar 2018.

ESA - The EFTA Surveillance Authority

Dette overvåkingsorganet er flere av KS Bedrifts medlemmer allerede godt kjent med. Jurist Christian Jordal fra ESA fremhevet at organets rolle ikke er å lage regler, men å sikre at norske aktører overholder dem. Det har de siste årene vært mye fokus på det norske avfallsmarkedet. Dette er til tider svært arbeidskrevende prosesser for de involverte. Utfallet fra hver enkelt sak, spiller en viktig rolle for hvordan vi innretter oss i relasjon til den sirkulære økonomien.

ESAs primære oppgave er å overvåke overholdelse av avtalen om EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge, slik at disse statene kan delta i det indre marked for Den europeiske union. ESA er uavhengig av stater og sikrer personers og foretakers rettigheter under EØS-avtalen, og sikrer fri bevegelse, rettferdig konkurranse og kontroll av statsstøtte.

KS Bedrift Avfall takker for i år og ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2018!