ScanStockPhoto_image_1841176.jpg

Nå skal plast og bioavfall materialgjenvinnes

Avfall

Miljødirektoratet er i sluttfasen av arbeidet med ny forskrift som skal sikre økt utsortering og materialgjenvinning av plast- og biologisk avfall. KS Bedrift deltok denne uken i en workshop hos direktoratet.

Nylig ble meldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi vedtatt. Nå skal arbeidet med å iverksette nye og mer krevende rammebetingelser starte. Formålet med den aktuelle forskriften er å øke materialgjenvinning av plast og biologisk avfall («biowaste»).

KS Bedrift er positive til at definisjonene er mer omfattende enn det som har vært diskutert tidligere. Det er ikke lenger kun snakk om matavfall og plastemballasje fra husholdningene, men også annen plast og park- og hageavfall. Såvel næringslivet som landbruket, materialgjenvinnere og avfallseksportører skal omfattes av den nye forskriften.

Omfatter flere kilder
Forskriften skal gjelde for kommuner, næringsliv og landbruket. Sistnevnte vil kun få krav om utsortering av landbruksplast, ikke biologisk avfall. Kommuner vil få ansvaret på vegne av alle landets innbygger, mens næringsaktørene må sørge for gode løsninger for kildesortering eller ettersortering.

Tidligere utredninger har vist at det er et stort potensial å også inkludere «annen plast» i tillegg til emballasjeplasten.

Norge trenger mange effektive virkemidler
Miljødirektoratet er opptatt av at kravene som stilles i forskriften faktisk vil medføre økt materialgjenvinning. Eksisterende målsettinger er ikke oppnådd, og det er det ulike årsaker til. Blant annet har ikke det norske rammeverket skilt mellom energiutnyttelse og materialgjenvinning.

Nå krever nye ambisiøse mål om materialgjenvinning, at vi også i Norge skiller mellom disse to behandlingsformene. Det innebærer også at flere effektive virkemidler må på plass.

KS Bedrift er opptatt av at Miljødirektoratet sikrer god gjennomføring og gir markedet tid til å omstille seg. Mål om økt materialgjenvinning er kun realistisk dersom nedstrømsløsningene fungerer.

Det må jobbes parallelt med å stimulere bruk og etterspørsel etter resirkulerte materialer gjennom effektiv bruk av økonomiske virkemidler. Forskriften alene vil ikke løse dette, da den kun er en del av et helhetlig rammeverk. Norge trenger mange gode og effektive virkemidler fremover, ikke bare et krav om å sortere mest mulig avfall.

Mer aktiv bruk av samtykke
Stortinget vedtok forrige uke at kommuner selv skal bestemme om de skal gi samtykke til godkjente avfallsselskaper som leier ut containere til husholdninger. Gjennom samtykke kan kommunene stille vilkår om sortering og avfallsbehandling.

Gjennom mer aktiv bruk av forurensningsloven § 30 kan kommunene og deres avfallsselskaper bidra til økt materialgjenvinning av grovavfall fra husholdningene.

Krav om utsortering vil kreve investeringer
Miljødirektoratet har i sine tidligere utredninger understreket behovet for infrastruktur blant annet innen sortering, biologisk behandling og kildesortering.

KS Bedrift mener at det haster å få på plass gode støtteordninger for å få fart i utbygging som trengs for å oppnå målene om økt materialgjenvinning.