VESAR.jpg
Renovasjonsbiler og busser går på biogass i Vestfold (bilde: VESAR)
Biogass må få sin plass i biodrivstoffhierarkiet

Politikerne er enige om å synliggjøre biogass mer

Avfall • Avfall

Nylig vedtok Energi- og miljøkomiteens å tydeliggjøre drivstoffhierarkiet, slik at biogassbilers klimanytte fremstilles mer korrekt.

Mer bruk av biogass vil bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge. I tillegg vil det redusere utslipp av lokal luftforurensning og støy fra tunge kjøretøy. Alle landets husholdninger og næringsaktører med lignende avfall, vil på sikt få et krav om å utsortere biologisk avfall. Dette vil bidra til å øke potensialet for nasjonal biogassproduksjon i årene som kommer.

Biogass er et klimatiltak

KS Bedrift mener at produksjon av biogass-/biogjødsel er den mest ressurseffektive utnyttelsen av biologisk avfall som fins i dag. Komiteen fremhever at det er viktig å tilrettelegge for mer produksjon av biogass i Norge. Klimanytten ved norsk biogassproduksjon har potensial til å overstige 100 prosent dersom den utnyttes riktig. Les mer i komitéens innstilling.

KS Bedrift mener det også må effektive virkemidler på plass for å øke etterspørselen. Biogass må få en mer sentral plass nå når Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Et av virkemidlene for å fremheve biogassens rolle, er ifølge komiteen å synliggjøre biogassens plassering i drivstoffhierarkiet:

 

 

KS Bedrift støtter denne vurderingen og mener at myndighetene må være tydeligere på at avfallsbasert biogass er å anse som avansert biodrivstoff.

Biogass egner seg godt som et miljømessig bedre alternativ, særlig for tyngre kjøretøy, sammenlignet med fossilt drivstoff som fortsatt troner på toppen. Fossile drivstoff må fases ut på sikt. Det er ikke slik at de mer miljøvennlige løsningene skal utkonkurrere hverandre, Norge trenger flere alternativer dersom hele spekteret innen transportsektoren skal klare å redusere sine utslipp.

Hvordan øke etterspørselen etter biogass?

Det må mer effektive virkemidler på plass. Markedet har lidd under lite forutsigbare uttalelser og vinglete politiske vedtak. Løsningen er enkelt; det må bli mer lønnsomt å produsere og bruke biogass. Det innebærer at de fossile alternativene må bli mindre lønnsomme. Fortsatt er naturgass unntatt veiavgift, til tross for at dette er en fossil kilde. Norge er i dialog med ESA (EFTAs overvåkingsorgan) om å innføre avgift, noe som burde vært avgjort for lenge siden.  

KS Bedrift Avfall mener det også er viktig å sikre kvaliteten. For å stimulere etterspørselen etter utsorterte avfallsressurser, blir avgjørende å skape felles kvalitetskriterier. Dette vil i tillegg gi flere grønne arbeidsplasser og mer verdiskaping nasjonalt.

Flere av KS Bedrifts medlemmer har anlegg som utnytter både våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel, deponigass, fiskeslam og andre organiske biprodukter. Sluttproduktet benyttes ofte til lokal tungtransport som busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy.

Komitéen fremhever spesielt fylkene Østfold og Vestfold som ligger langt foran. I Østfold går 80 prosent av bussene på biogass, mens Vestfold også har en raskt økende andel biogassbusser basert på leveranser fra blant annet landbruket.

Stortinget har satt som mål at 30 prosent av husdyrgjødselen i Norge skal benyttes til biogassproduksjon innen 2020. I dag er det foreløpig kun Vestfold som har nådd dette målet.