Remiks tømmebil.jpg
"– Eksempelvis ble det rundt 1600 færre trailere på veiene fordi vi utnytter restavfallet til fjernvarme i boliger og industri her i Tromsø." (Foto: KS Bedrift)
Remiks jobber med å utvikle regionale løsninger

Remiks vil være ledende på avfall i nord

Avfall

Med 100 ansatte og et godt omdømme i lokalbefolkningen, er det optimisme som rår i Tromsø. Britt M. Limo er ny sjef i Remiks, og hennes oppgave er nå å forvalte og utvikle selskapet inn i fremtiden.

KS Bedrift Avfall møtte henne på hjemmebane, og fikk høre at Remiks’ oppgave er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i kommunene. I dag er Remiks Miljøpark AS ansvarlig for å håndtere avfall fra ca. 75 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy kommuner. Samtidig tilbyr de kommersielle løsninger til industri og næringsliv. I tillegg til møtet med den nye direktøren for Miljøparken, møtte KS Bedrift Avfall også lederne av datterselskapene Remiks Produksjon, Remiks Husholdning og Remiks Næring.

Totalt håndterer konsernet i underkant av 70 000 tonn avfall per år. Vi hadde mange interessante diskusjoner, hvor det fremkom at det også her satses i stor grad på egenregi framover. – Tjenestene vi leverer er både komplekse og sammensatt, det er ikke bare-bare å konkurranseutsette kjerneoppgaver for virksomheten, sier Limo. Kunnskap og kontroll på driften er viktig i arbeidet vi gjør for innbyggerne, eierkommunene og miljøet. Særlig når vi skal utvikle oss som selskap videre.

Samarbeid gir muligheter

Flere steder i den nordligste delen av landet vårt samarbeides det på tvers med andre selskaper og kommuner når ulike avfallstyper skal behandles. Ett eksempel er forbrenning av trevirke i Alta, et annet er løsning for flytende farlig avfall gjennom Arctic Waste Management, som eies og drives i et fellesskap med tre andre kommunale avfallsselskaper i Nordland og Troms. De har også tanker om å videreforedle andre avfallstyper i nærområdet. – Vi jobber aktivt med å utvikle regionale og lokale løsninger.

Dette er verdiskaping på mange områder, blant annet gjennom etablering av arbeidsplasser, samtidig som behovet for langtransport i vårt område også minsker. – Eksempelvis ble det rundt 1600 færre trailere på veiene fordi vi utnytter restavfallet til fjernvarme i boliger og industri her i Tromsø, påpeker Limo. Det er viktig for oss å ikke bare fokusere på materialgjenvinningskravet isolert sett, men at vi har et aktivt forhold til lavest mulig klimaavtrykk totalt sett.

En ny attraksjon i Tromsø!

Konsernet står overfor mange utfordringer og spennende prosjekter, en av dem er at det er et ønske om at de skal utvikle en Kretsløpspark. Her har Remiks vært kreative, og invitert innbyggere til aktiv deltakelse når fremtidens avfallshåndtering skal utvikles i Tromsø. - Det resulterte i en rekke nye tips og ideer som kan blir realisert. Planen er at dette kan bli en attraksjon for sirkulærøkonomisk tenkning, hvor Tromsø sitter i førersetet både innen lokalmiljø og avfallshåndtering.

– I det hele tatt vil vi være fremtidsrettet for miljøets skyld. Vi skal også stå for verdiskaping og utvikling av tjenester som gjør at Remiks forblir ledende på avfall i nord - med et godt forhold til sine innbyggere, eiere og næringslivet generelt, avslutter Limo.