20180502_104353.jpg
Ombruk er et viktig tiltak for sirkulær økonomi der KS Bedrifts medlemmer spiller en nøkkelrolle.
Høring om veikart til rammeverk for produktpolitikk i EU

Si din mening: Produkter i kretsløp – hvilken politikk mangler?

Avfall • Avfall

Hva skal til for å bruke færre ressurser, bedre produktdesign, minske avfall, øke sysselsettingen i reparasjons- og gjenvinningsbedrifter, spare penger m.m.? Nå er tiden for å heve stemmen for å bli hørt.

Frem til 1. juni kan KS Bedrifts medlemmer gi innspill.

 Det er ingen grunn til å slå inn åpne dører, derfor vil vi legge vekt på det som mangler i EUs pakke om sirkulær økonomi, og ikke gjenta det som allerede er vedtatt.

 - Vi i KS Bedrift vil melde inn de områdene vi ser er viktigst for at våre medlemmer kan fortsette å bidra til den sirkulære økonomien, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall. – Avfallsbedriftene legger til rette for ombruk og gjenvinning og de bidrar til verdiskaping lokalt.

De viktigste tiltakene for bedre sirkulær økonomi

KS Bedrift forventer at medlemmene først og fremst vil ha flere tiltak som gjør

  1. at produktene kan repareres og dermed leve lenger før de blir avfall
  2. at produktene er satt sammen på en måte som gjør dem enkle å materialgjenvinne

 - Vi vil gjerne ha innspill på hvordan medlemmene våre mener slike tiltak vil være mest treffsikre, sier Kamfjord, - vi er også interessert i andre innspill. I møte med innbyggere og næringsliv er våre medlemmer i en unik posisjon til å se hvilke tiltak som skal til for at vår del av bransjen bidrar til den grønne økonomien.

Logg inn og send inn dine innspill på medlemssidene her. 

Nye forretningsmodeller basert på funksjon

Avfallsbransjen har i lang tid understreket at de virkelig viktige tiltakene for avfallsforebygging skjer utenfor vår egen bransje. Når produkter likevel - til syvende og sist – ender som avfall skal det tas forsvarlig hånd om.

Denne høringen vil for en stor del dreie seg om tiltak utenfor avfallsbransjen. KS Bedrift vil imidlertid argumentere for den rollen våre medlemmer spiller. Blant annet som tilrettelegger for ombruk, slik Stortinget nettopp har vedtatt. 

Tilrettelegger for grønne arbeidsplasser

Keops, en vekstbedrift i Porsgrunn, gir mennesker arbeidstrening og nødvendig aktivitet samtidig som de setter i stand produkter som ellers ville vært kastet som avfall. Slike bedrifter finnes det mange av i Norge. Dette er et av mange viktige ledd for å unngå unødig avfall og sende ressursene i kretsløp.

Konkrete forslag skal lages nå

Nå er mange beslutninger tatt og det er på tide å fylle politiske ønsker med konkret innhold. Europakommisjonen har planer om at dette arbeidet skal ferdigstilles i første kvartal 2019. Et slikt veikart er ofte starten på utvikling av lovverk og andre reguleringer. Dokumentene som ligger til grunn for denne høringen er:

Handlingsplanen for sirkulær økonomi, det 7. miljøhandlingsprogrammet og initiativer fra både Ministerrådet, Europaparlamentet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité. Les høringsdokumentet her.