grønn klode.jpg
Nettverket for bærekraftig innovasjon og omstilling samles om løsninger for mer sirkulær økonomi, ny teknologi og nye måter å organisere arbeidet, samt kultur, kompetanse og ledelse for innovasjon. (Foto: iStock).
Blir det bedre miljø om avfallshåndteringen blir et dataspill der du samler poeng?

Spillet om avfallet ditt

Avfall

Kommunale avfallsselskaper samler data om avfallet vi kaster. Neste skritt er å lage spill. Blir vi flinkere til å sortere mer og renere ved å få poeng for å kaste riktig?

Avfallsmedlemmene i KS Bedrift lot ideene boble under siste workshop i «Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling». Formålet var å vurdere temaer for nettverkssamlingene fremover. Kommunesektoren har en unik tradisjon for å dele kunnskap og spille hverandre gode.

Nettverket legger derfor opp til samlinger med vekt på løsninger for mer sirkulær økonomi, ny teknologi og nye måter å organisere arbeidet på. Medlemmene i nettverket utfordres også på om man har kultur, kompetanse og ledelse for innovasjon.

Er du en spiller, eller «dulter»?

Innsamlingssystemene for avfall er avhengig av at den som kaster, spiller på lag med den som skal samle inn og behandle avfallet etterpå. Det er ulikt hva som motiverer den enkelte til å gjøre det ene eller andre.

Noen lar seg styre av påbud og forbud, mens andre helst blir «dultet» i riktig retning. Det er mange veier frem for å få innbyggerne til å sortere avfallet sitt, og til å sortere det riktig.

Én av veiene som nå vurderes er å gjøre brukeropplevelsen mer som et spill der man kan utføre riktige handlinger, vinne og samle opp gevinst.

Teknologi gir lavere kostnader

Analyse av stordata er et viktig grunnlag for å utvikle gode avfallsløsninger. I Bergen har de samlet datafangst fra ulike fagsystemer og systematisert dem gjennom plattformen WasteIQ.

Ved å bruke teknologi som gir oversikt over hvor mye folk kaster, og systematisere dataene, kan man i Bergen nå betale for det man kaster. Dét er sterkt motiverende for mange innbyggere.

Bærekraft er mer enn miljø

BIR er et av mange selskaper som tenker nytt rundt gjenvinningsstasjonene. Fremtidens stasjoner skal møte flere av samfunnets behov enn det å bli kvitt avfall på en miljøriktig måte.

FNs bærekraftmål er førende for mye av aktiviteten i kommunene, og avfallsselskapene bidrar både direkte og indirekte. Sirkulære «landsbyer» vil ha en gjenvinningsstasjon som del av tilbudet.

Men vel så viktig er å legge til rette for ombruk, utleie og deling. Bærekraft dreier seg ikke bare om miljøaspektet, men også om økonomisk og ikke minst sosial bærekraft. De sirkulære landsbyene skal også innrettes for å møte et voksende problem med ensomhet.

Sirkulærøkonomi i praksis

Avfallsbransjen sitter på store ressurser dersom materialene i avfallet blir brukt. Helst bør avfallet utnyttes lokalt. KS Bedrift er medlem i Circular Norway og ønsker å få gjennomført såkalt «cityscan» i flere områder.

Det er en metode som blant annet ser på materialstrømmene i en region. Kort sagt kan noens avfall bli en annens ressurs i ny produksjon. Det åpner også for nye arbeidsplasser hvis man ser regionale ressurser i en helhet.

Stortinget kan vedta fremtidsrettet regelverk

KS Bedrift har innovative medlemmer som hver dag jobber for å levere enda bedre tjenester til innbyggerne. Noe av det som hindrer avfallsselskapene i å få til de gode løsningene er avhengig av vedtak på nasjonalt nivå.

Dagens avfallsløsninger er i for stor grad orientert mot produkter, og mindre mot materialer. Med sirkulær økonomi trenger vi politikk som støtter effektiv materialflyt.

I praksis betyr det at den varslede strategien for sirkulær økonomi må legge til rette for at tilgjengelige avfallsressurser først og fremst samles i store nok strømmer for videreforedling og utvikling av nye produkter som gir arbeidsplasser her hjemme - før det eventuelt sendes som en mindre verdt råvare til foredling andre steder.

Da er det også behov for å se på ansvarsfordelingen som fulgte av endringene i forurensningsloven fra 2004, som splitter opp ansvar for like avfallsstrømmer.

Ansvaret for hele kretsløpet

I tillegg må produsentansvaret – som virkemiddel – utvikles. Produsenter og importører må også ha et ansvar gjennom hele kretsløpet til produktet. Det er ikke lenger godt nok at de får tenke lineært om sine produkter.

Når produsenter og importører får et ansvar for sine produkter gjennom hele kretsløpet, må de også belage seg på å utvikle nye forretningsmodeller.

I dette må de tilrettelegge for ombruk design for resirkulering, bidra til å unngå forsøpling, være med å sikre innsamling og gjenvinning, samt ta i bruk eller blande inn resirkulerte råvarer i sine nye produkter.