Dame går langs samlebånd
Uten økt etterspørsel etter utsortert avfall, har krav om økt materialgjenvinning liten hensikt (foto: KS Bedrift)
Utfordrende å nå nasjonale miljømål for avfall

SSB: Mer avfall materialgjenvinnes

Avfall • Avfall

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi sakte nærmer oss målet om 50 prosent materialgjenvinning innen 2020.

SSB opplyser i sitt Avfallsregnskap for 2016 at 44 prosent av det ordinære avfallet (inkludert biologisk behandling) ble materialgjenvunnet. Til sammenligning ble 27 prosent energigjenvunnet.

Les mer om Avfallsregnskapet 2016.

Avfallsmengdene øker

Den totale mengden avfall som oppstår i Norge, var 11,4 millioner tonn i 2016. En økning på tre prosent fra året før. Dessverre viser også statistikken at mengden avfall øker mer enn den økonomiske veksten (målt i BNP). Bygg- og anleggsnæringen står for den største andelen, etterfulgt av husholdningene og de tjenesteytende næringene.

Andelen avfall som legges på deponi øker, dette gir negativt utslag for den totale gjenvinningsgraden som har sunket fra 77 til 74 prosent. Dette innebærer nok et år hvor begge indikatorene i nasjonalt miljømål # 4.3 ikke oppnås.

KS Bedrift mener det er på høy tid å innføre flere og bedre virkemidler for både avfallsforebygging, økt materialgjenvinning og stimulering av marked for sekundære råvarer. Uten økt bruk og etterspørsel etter gjenvunnede materialer, har kravet om økt materialgjenvinning liten hensikt.

Ny forskrift om bruk av betong- og teglavfall på trappene

Betong- og tegl er de avfallstypene som det deponeres mest av, og utgjorde hele 500.000 tonn i 2016. Uklare regler og grenseverdier om hva som tillates til gjenbruk er noe av årsaken. På den annen side er det lite ønskelig å spre miljøgifter gjennom gjenbruk, så valgene utenom deponering har hittil vært få.

Miljødirektoratet har for tiden høring på forslag til ny forskrift som har som formål å gjenbruke mer av betong- og teglavfall. Les mer på Miljødirektoratets nettsider.