SSB_logo.png

SSB: Mindre energigjenvinning

Avfall

Den totale avfallsmengden har økt med 3 prosent mellom 2014 og 2015. KS Bedrift mener at tydelige målepunkter og definisjoner vil sikre mer pålitelig statistikk.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen husholdningsavfall holder seg stabilt. Gjenvinningsgraden går ned og de totale avfallsmengdene vokser noe mer enn den generelle økonomiske veksten - det er ikke et godt tegn. Statistikken viser at vi kaster mye avfall som kunne vært utnyttet bedre. Andelen blandet avfall utgjør ¼.

Svekket tillit til avfallsstatistikken
Husholdningsavfall utgjør offisielt av alt avfall som oppstår i Norge. KS Bedrift antar andelen er reelt større, fordi mye avfall fra husholdningene går utenom de kommunale innsamlingsordningene og registreres feilaktig som næringsavfall. Det gjør oppdraget med målrettede nasjonale tiltak og lokal samfunnsutvikling utfordrende. I tillegg bidrar det til upålitelig nasjonal statistikk.

Statistikken har likevel utviklet seg de senere år, men vi er fremdeles ikke i havn med definisjoner og nøkkeltall som er hensiktsmessige for alle aktører i bransjen. Nasjonale myndigheter har sine forpliktelser å fylle, og dermed et behov for statistikk som svarer på disse forpliktelsene.

KS Bedrift jobber for at avfallsstatistikken skal utvikle seg slik at tallene gir flere aktører nyttig informasjon.

Mindre avfall og flere biprodukter fra industrien
Tidligere sto industrien for den største andelen avfall, men etter en regelendring regnes nå mer avfall fra industrien som biprodukter og dette faller da utenfor avfallsregnskapet. Nå er det bygg- og anleggsnæringen som står for den største andelen (23 prosent), mens husholdningene står for 22 prosent.

Mindre energigjenvinning
Det nasjonale miljømålet om at veksten i avfallsmengdene skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, oppfylles heller ikke i år. Trenden de siste 5 årene går motsatt vei.

Gjenvinningsgraden av ordinært avfall for 2015 var på 77 prosent, en nedgang på 3 prosent fra 2014.

Nedgangen i gjenvinningsgraden skyldes delvis at de totale mengdene har økt, mens mengden som har gått til materialgjenvinning og har holdt seg stabil.

Avfall som deponeres har økt, da hovedsakelig farlig avfall, betong og tegl. I 2015 ble 36 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 28 prosent ble regnet som energiutnyttet. Totalt ble 35 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning, dette er en nedgang på 2 prosent.

Utfordring med sammenlignbar statistikk
Statistisk sentralbyrå har tidligere opplyst at det må tas forbehold om sammenlignbarhet mellom kommunene når man skal tolke avfallsstatistikk. Variasjonene kan skyldes feil i innrapporterte data, forskjeller i innsamlingsordninger, ulik mulighet til å skille ut næringsavfall, grad av hjemmekompostering eller andre ting. Nye beregningsmetoder gir utfordringer med sammenlignbarhet over tid.

KS Bedrift mener at det blir en viktig oppgave å utvikle den fremtidige avfallspolitikken, slik at kommunene, og andre aktører som håndterer avfall, kan utnytte ressursene i avfallet enda bedre, uten at det går utover det totale miljøbildet.


For mer informasjon, se Statistisk sentralbyrås nettsider.