20170216_122422.jpg
Sunnfjord miljøverk øker kunnskapen om farlig avfall hos yrkesfagselever.

Tenåringsgutter: Blir den liten av farlig avfall?

Avfall

Kunnskap om farlig avfall må inn i byggfagene på videregående skole. Dét gjør Sunnfjord Miljøverk noe med. Avfallsselskapet tar samfunnsansvar, men etterlyser at myndighetene henger med.

 

- Farlig avfall øker i omfang, noe som stiller større krav til kunnskap. Det stiller også større krav til areal for mottak og mellomlagring,sier Henning Tjørhom daglig leder i Sunnfjord Miljøverk (SUM) siden september 2016. Fylkesmannen er en viktig samarbeidspart for å utvikle gode mottak. Stadig mer avfall blir omdefinert til farlig avfall og krever dertil håndtering, med fast dekke og beskyttelse for vær og vind. Derfor må både fylkesmannen og kommunen bidra til at det er riktig tilsyn, nødvendig omfang på tillatelsene og tilstrekkelig arealer til å håndtere de stadig økende mengdene – på en forsvarlig måte.

For  SUM er det viktig at fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten, så de får en tilbakemelding på om det arbeidet de utfører på vegne av eierkommunene er tilfredsstillende. Samtidig er det viktig at fylkesmannen fører tilsyn med alle tilsvarende aktører i området slik at det blir en likebehandling av aktører.

 

Mer gjenvinning krever økt kunnskap

Avfallsselskapet i Sunnfjord ser at byggebransjen fremdeles har mye å lære om gjenvinning generelt og farlig avfall spesielt. Egne ansatte har god fagkunnskap og akkurat denne dagen når KS Bedrift er på besøk er 3 gjenvinningsoperatører  av gårde for å lære mer om farlig avfall. Flere må få bedre kunnskap om å skille ut det farlige avfallet når bygg når skal rives. Det holder imidlertid ikke at bare gjenvinningsoperatørene blir eksperter på farlig avfall.Samtidig er det viktig å bevare materialene som kan gjenvinnes.

– Med økte krav til gjenvinning av bygge- og rivningsavfall, må kunnskap om god sortering ut til de som gjør jobben på plassen, sier Tjørhom. – I SUM har vi i lang tid hatt et godt samarbeid med videregående skole. - Det er en vekker for tenåringene som går på yrkesfag når vi kommer inn i klasserommet og forteller om miljøgifter i PCB-vinduer, forteller Kjell Bu, driftsleder i Sunnfjord Milljøverk. – Risiko for infertilitet, tvekjønnethet og kreft – bare for å nevne noe – er en øyeåpner for å få ungdommene til å lære seg riktig håndtering av avfall på byggeplassen.

 

Kjell Bu er driftsleder med god kontroll på avfallet som kommer inn. Han tar i et tak mens driftsoperatørene er på etterutdanning.

 

Godt samarbeid mellom offentlige og private

Mange steder i Norge er det lange avstander. SUM utnytter fordelene ved godt naboskap og transporterer PCB-vindu i samarbeid med Norsk Gjenvinning, en av de private aktørene som holder til i Førde. – Det tar lang tid å samle opp nok til å frakte PCB-vindu effektivt, sier Tjørhom. -vi henter og transporterer alle vindu selv, med unntak av PCB. De hentes av Ruteretur, som i vårt området igjen har inngått avtale med NG. Regelverket gjør at farlig avfall ikke skal bli stående for lenge på oppsamlingsplassen, selv om det er trygt oppbevart. – Vi behøver fleksibilitet, fortsetter Tjørhom, noen ganger er samtransport aktuelt, mens andre ganger er det regelverket som kunne vært tilpasset den lokale virkeligheten enda litt bedre. Alle er kjent med at store deler av Norge er spredtbygd og det tar tid å samle opp mengder som kan fraktes kostnadseffektivt.

 

Sertifisering gir god oversikt

Et selskap som har et så bevisst og aktivt forhold til forsvarlig håndtering av farlig avfall jobber samtidig med gode systemer internt. Rådgiver Arne Øvrebø etterutdanner seg innen HMS og bruker SUM som case-studium for sertifisering. – Vi starter med ISO 9001standarden, og vil vurdere både 14001 og den nye standarden for miljø og samfunn, sier Øvrebø. – SUM har god oversikt over egen virksomhet, og vi har gode rutiner for kontroll og revisjon. Likevel ønsker vi å systematisere dette enda bedre, fortsetter Øvrebø. – Økte krav til både det avfallsfaglige og arbeidsprosessene gjør at vi nå ønsker å få et enda bedre verktøy for kvalitetsarbeidet vårt.

 

KS Bedrift v/ Marianne Haugland på besøk hos SUM, med utvalgsmedlem i KS Bedrift Bodil Øvretveit, økonomiansvarlig og Henning Tjørhom, daglig leder i SUM. 


Om SUM

Avfallsselskapet som holder til på Einestølen på grensen mellom Førde og Naustdal. Selskapet består av seks kommuner fra de ytterste holmer i havgapet til høyfjellet på Jostedalsbreen: Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster. Det er gjenvinningsstasjoner i hver kommune, bortsett fra Førde og Naustdal som deler mottak på hovedanlegget på Einestølen. SUM driver et deponi og har slamkompostering. Øvrig avfall fraktes ut av fylket til gjenvinning andre steder. Restavfallet inkl. matavfall sendes for tiden gjennom Rekoms avtaler til energiutnyttelse. Selskapet har satset særlig på god håndtering av gips, i tillegg til farlig avfall. Husholdningene sorterer papp, papir og drikkekartong, glass- og metallemballasje, EE-avfall og farlig avfall.


 

SUM satser også på gjenvinning av gips.