Løve_2_ved_løvebakken_stortinget - krediter Øyvind Holmstad.jpg
Foto: Øyvind Holmstad

KS Bedrift Brann og Redning møtte Sps justisfraksjon

Brann og redning

I møte med Sps fraksjon i justiskomitéen den 18. januar ble KS Bedrift Brann og Redning møtt med forståelse for at det er behov for en ny stortingsmelding om beredskap, brann og redning.

KS Bedrift Brann og Redning har som ambisjon å møte alle partifraksjonene i den nye justiskomitéen på Stortinget for å diskutere brann- og redningstjenestens utfordringer. Denne gangen traff vi Senterpartiets stortingsrepresentanter Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl og rådgiver Inger Karin Arntzen.

Med på møtet var brannsjef Jan Gaute Bjerke fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. Vi var innom mange temaer i løpet av møtet. Struktur, organisering og lokal tilstedeværelse var temaer som representantene fra Senterpartiet naturlig nok var opptatt av.

Brannsjef Bjerke kunne dele erfaringer som leder av et brannvesen med både kasernerte (heltidsansatte i turnus) og deltidsansatte brannkonstabler i mindre kommuner. Han trakk frem gevinsten av samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Mange nye oppgaver
KS Bedrift Brann og Redning la vekt på at brann- og redningstjenesten stadig får nye oppgaver. Vi påpekte at det har skjedd mye i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kjølvannet av 22. juli 2011 og Gjørvkommisjonens rapport.

Blant annet på grunn av dette trenger beredskap-, brann- og redningsfeltet en grundig gjennomgang. Både rammebetingelsene og oppgavene for brann- og redningstjenesten har endret seg mye i løpet av tiårsperioden.

Trenger ny stortingsmelding
På møtet var det derfor enighet om at det er et behov for en ny stortingsmelding om beredskap, brann og redning. Den forrige er snart ti år gammel, og i løpet av disse årene har det skjedd svært mye innen samfunnssikkerhet og beredskap som ikke gjenspeiles i stortingsmeldingen fra 2008.

Vi påpekte også at brann- og redningstjenesten i dag er blitt samfunnets vaktmester som utfører mange nye oppgaver, også på vegne av helseforetakene, politiet og andre samfunnsaktører.

Det er derfor behov for en prinsipiell gjennomgang av hvilke oppgaver brann- og redningstjenesten skal utføre i framtiden, hvordan disse skal finansieres og hvordan man tilfører kompetanse med nye oppgaver.

KS Bedrift Brann og Redning opplevde dette som et godt møte med Senterpartiets justisfraksjon der vi ble møtt med forståelse for våre syn.