Slokke brann med vann - iStock.jpg
Foto: iStock

Slokkevann: Brannvesenets behov bør kartlegges

Brann og redning

Vi trenger flere og bedre risiko- og sårbarhetsanalyser for å få en oversikt over brannvesenets behov for slokkevann, mener KS Bedrift Brann og Redning. Dette støttes også av anbefalingene i en rapport fra Norsk Vann.

ROS-analysene om behovet for slokkevann bør ta for seg type bebyggelse i tillegg til brannvesenets organisering, strategi og utstyr.

Store deler av vannledningsnettet i Norge kan ikke levere brannvann som lever opp til verdiene i veiledningen til byggteknisk forskrift – henholdsvis 20 og 50 liter per sekund. Det går frem av rapporten der Norsk Vann har sett på et representativt utvalg kommuner.

Regelverket om ansvar for levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg omtales dessuten som «uklart og lite harmonisert». Det er blant annet dette rapporten skal bidra til å rydde opp i.

Slokkevann-ansvar bør klargjøres
Man ønsker tydeligere ansvarsforhold for alle parter. Og man ønsker å sikre brannvesenets behov – både vann til slokking og til sprinkelanlegg – uten å svekke forsyningen av drikkevann. Dette krever også økt forståelse av de ulike slokkemetodene som brannvesenet benytter.

Rapporten gir begrunnede anbefalinger om flere tema som er aktuelle for vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg.

En anbefaling går på hvordan man kan tilfredsstille kravene til uttak av slokkevann uten å lage kummer eller hydranter med uhensiktsmessig korte avstander.

Hovedanbefalingene oppsummert:

  • Kartlegg hvor mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet
  • Vurder det reelle behovet for slokkevann forutsatt at moderne slokkemetoder benyttes
  • Planlegg hvordan eventuell manglende vannmengde kan skaffes fra andre kilder

Norsk Vanns rapport «Vann til brannslokking og sprinkleranlegg»