Fra Andøya 2013.jpg
Det går riktig vei. Energi- og miljøkomiteens instilling viser omtanke for lokalsamfunnene rundt i landet.

En energirik uke

Energi

Energi-Norge kommer til å huske denne uken. Flertallet i energi- og miljøkomiteen stemte for standpunkt vi i KS Bedrift Energi og våre medlemsbedrifter har fremmet lenge.

Lokalsamfunn og ledere av energibedrifter rundt i landet går en god vår i møte. Torsdag vedtok energi- og miljøkomiteen på Stortinget å skåne nettselskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille. Dermed ga flertallet i komiteen sin stemme til fortsatt god selskapsdrift i de lokale energibedriftene rundt i landet. Stemmen gikk også til opprettholdelse av kompetansearbeidsplasser og god beredskap i lokalmiljøene. Innstillingen fra komiteen innebærer en soleklar anerkjennelse av det gode og viktige arbeidet som gjøres for å sikre alle innbyggere tilgang til energi og bredbånd – viktige deler av grunnmuren i en moderne, desentralisert økonomi som den norske.

Mot likere nettleie

Samtidig vedtok komiteen at en utjevningsordning for nettleien skal utredes. Dermed går vi nok et skritt på veien mot lik nettleie over hele landet. Vi i KS Bedrift Energi har gjentatte ganger påpekt betydningen av at prisen for bruken av samfunnsmessig infrastruktur må være lik, uavhengig av hvor du bor. Så lenge vi lever i et land med mye vær, mye vind og mye geografi, er dette et viktig prinsipp. Prisingen av veier, telefonitjenester og post er basert på dette prinsippet.

Komiteens innstillinger blir ikke nedtegnet i landets lovverk før Stortinget avgir sin endelige stemme. Dette skjer kommende uke. Ettersom alle partier er representert i komiteen, har alle hatt mulighet til å gi sine merknader under behandlingen. Det har de også gjort. Vi er enige med saksordfører Runar Sjåstad (Ap) i at sannsynligheten for at det endelige vedtaket blir annerledes, er liten.

Maktbalansen forskjøvet

Det er ikke tilfeldig at komiteens innstilling ble så positiv som den ble. Da Energiloven ble vedtatt i 2016, var det med knappest mulig flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og SV var den gang ytterst lunkne til å innføre regulering som rammer de lokale bedriftene hardt, og som oppfattes som et ledd i en kampanje for å redusere antall nettselskap. Ettersom loven ikke trer i kraft før i 2021, kjenner vi ikke til noen eksempler på lokale selskap som allerede har innført et funksjonelt skille. Da maktbalansen på Stortinget ble noe endret i fjorårets valg, lå landet åpent for en endring av loven.

Hard vinter og lokal dreining

Også andre elementer har spilt i de lokale selskapenes favør, både i bransjen som internt i partiene. For det første har vi denne vinteren vært vitne til problemer som oppstår når snøfallet er tungt, og beredskapen utenfor byene er svekket. Hadde det vært flere selskap i det som er forsyningsområdet til noen av landets nettgiganter, er vår ærlige påstand at innbyggerne utenfor byene hadde fått strømmen tilbake tidligere. De lokale energibedriftene kjenner områdene sine godt, og er raskt på pletten. Rekken av hendelser denne vinteren har belyst behovet for god, lokal beredskap.

For det andre har flere av partiene gått i seg selv etter fjorårets stortingsvalg. Både Krf og Arbeiderpartiet tapte oppslutning i distriktene, og har sett behovet for å føre en politikk som er mer lydhør overfor lokalsamfunnene. En stemme til opprettholdelse av arbeidsplasser og kompetanse utenfor byene er naturlig i denne sammenhengen. Våre medlemmer har denne vinteren mobilisert, gjennom synlighet i media, henvendelser til fylkes- og stortingspolitikere, og invitasjon til bedriftsbesøk. Dermed har selskapene spilt en betydelig rolle i politikkutformingen.

Til sist er vi glade for at Miljøpartiet de Grønnes støtte. Mens partiet stemte for Energiloven i 2016, støttet de nå forslaget om å endre loven. Vi tror dette er fordi partiet, gjennom stortingsplass og bystyremakt i Oslo, har gjennomgått en modningsprosess. Det blir i stadig større grad klart at det grønne skiftet skjer på lokalt nivå, og at de lokale kreftene har mye å bidra med. Med økt lokalpolitisk innflytelse har MdG sett dette på nært hold.

Vi i KS Bedrift Energi jobber for å fremme våre medlemmers sak. Vi vil ikke klappe oss selv for mye på skulderen, men er godt fornøyd med at nitidig arbeid, i tett dialog med bransjen, har gitt resultater.