Nord-Salten Kraft.png
NVE har nå utsatt høringfristen for å komme med innspill til de foreslåtte endringene i energiloven som blant annet skal gjennomføre det funksjonelle skillet. (Foto: Nord-Salten Kraft).
Funksjonelt skille

Energilovens endringer har fått utsatt høringsfrist

Energi

I slutten av juni 2019 sendte NVE forslag til nye forskrifter til energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille på høring. Høringsfristen er nå utsatt til 8. november i år.

Med utgangspunkt i foreslåtte endringer i energiloven som følger opp Stortingets anmodningsvedtak og Granavolden-plattformen, la NVE fram forslag til endringer i energilovforskriften. Det er uklart hvorfor høringsfristen utsettes.

KS Bedrift Energi har gjentatte ganger gitt uttrykk for vårt standpunkt mot innføring av funksjonelt skille og vi vil i høringssvaret fortsatt argumentere mot, samt gå grundig inn i de andre punktene som foreslås forskriftsfestet.

Kontakt gjerne Arne Jakobsen for innspill til høringssvaret.