Finnmark Venstre om funksjonelt skille: Unødvendig å endre på suksesshistorier

Finnmark Venstre har offentliggjort følgende uttalelse om funksjonelt skille i energibransjen:

Energi- og miljøkomiteen skal behandle endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet). I forslaget fremkommer det at dette gjøres for å redusere risikoen for kryssubsidiering og for å styrke nettselskapenes nøytralitet. Det skilles i dag regnskapsmessig mellom produksjon og nett også i integrerte kraftselskap. Noen kryssubsidiering har ikke blitt påvist, tvert om finnes mange eksempler på at overskudd fra kommersiell drift bidratt til lavere strømregning for kundene.

Det foreslås også innført et funksjonelt skille (et ledelsesskille) som gjør det vanskelig å hente inn stordriftsfordeler mellom de forskjellige virksomhetene. Det vil også komplisere den daglige driften i et typisk distriktsverk med et gjennomsnitt på et sted mellom 40 og 50 arbeidstakere. Forslaget vil gi disse selskapene et effektivitetstap med økt byråkrati og sendrektige beslutningsprosesser. Det vil kunne være et hinder for å jobbe smart og effektivt i mindre selskaper.

Mens EØS-regelverket setter kravet om funksjonelt skille ved 100 000 abonnenter, setter regjeringen krav om funksjonelt skille til alle.

Konsekvensen av forslaget er slutten på integrerte kraftselskap, noe som vil ramme mange distriktskommuner der kraftlagene er viktige samfunnsaktører og hjørnesteinsbedrifter. Flere av kraftselskapene står nå for utbygging av fibernett til kundene i kommunene. Dette ville neppe latt seg gjennomføre uten deres bidrag i form av tverrfaglig kompetanse og kapital.

Finnmark Venstre kan ikke stå inne for en slik lovendring som er foreslått. Den er distriktsfiendtlig og vil skape sentralisering ved at større kraftselskaper kommer bedre ut. Vi ber derfor Stortinget gå mot lovendringen.