Norge03.jpg

Funksjonelt skille: Finnmark fylkeskommune støtter fritak

Energi • Energi

Fylkesutvalget i Finnmark vedtok tirsdag å støtte Senterpartiets forslag om å frita kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

Fylkesutvalget gir enstemmig støtte til fritak for små og mellomstore kraftselskap. Forslaget til uttalelse ble fremmet av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

«Vi ser med uro på de konsekvenser den vedtatte endringen i energiloven kan medføre for kraftselskapene i fylket. Finnmark fylkeskommune mener at kravet om funksjonelt skille for energiselskap med under 30.000 kunder bør oppheves», skriver utvalget i uttalelsen.

Fylkesvaraorfører Tarjei Jensen Bech (Ap) sier til KS Bedrift at fylkesutvalget er bekymret for beredskapen i distriktene dersom forslaget ikke får flertall på Stortinget.

«Det er viktig å opprettholde lokalt eierskap til kraftselskapene. Et funksjonelt skille vil være fordyrende og kan føre til økt press for sammenslåinger», sier han. 

Utvalget peker på at EU trekker grensen ved 100.000 kunder, og skriver det er vanskelig å forstå hvorfor det er nødvendig med langt strengere lovgivning i Norge.

«Et funksjonelt skille er byråkratisk, unødvendig og dyrt. På kort sikt vil det å skille nettvirksomheten ut av kraftselskapene representere en alvorlig verdiforringelse for eierne av kraftselskapene, som i Finnmark i stor grad er kommunene», heter det videre.

Uttalelsen er oversendt energi- og miljøkomiteen på Stortinget, den nordnorske benken på Stortinget, Olje- og energidepartementet, samt Troms og Nordland fylkeskommuner.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi innstilling i saken 8. mars, før Stortinget stemmer i saken uken etter. Tidligere i februar vedtok Arbeiderpartiets stortingsgruppe å støtte Senterpartiets forslag om fritak for selskap med under 30.000 kunder.