Norge04.jpg
Godt nytt for lokalsamfunnene rundt i landet: Stortingets energi- og miljøkomité vil frita selskap med under 30.000 kunder fra krav om funksjonelt skille! Foto: iStock

Ja til å frita de små fra krav om funksjonelt skille

Energi

Gladnyhet! Flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité støtter forslaget om å skrape kravet om funksjonelt skille for nettselskap med under 30.000 kunder.

Komiteen avga innstilling i saken torsdag, og støtter dermed Senterpartiets forslag om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet. 16. mars skal saken endelig avgjøres i Stortinget. Stortingsgruppene i Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV har tidligere vedtatt å støtte forslaget. Miljøpartiet De Grønne stemte også med flertallet. Dermed har forslaget i prinsippet flertall.

«Det er lite sannsynlig at Stortinget vil vedta noe annet», sier Arbeiderpartiets Runar Sjåstad, som var komiteens saksordfører i saken. KS Bedrift snakket med Sjåstad rett etter at innstillingen var avgitt.

Det siste året har mange av medlemsbedriftene våre mobilisert mot skillet, blant annet gjennom oppslag i lokale medier, henvendelser til stortings- og fylkespolitikere, i tillegg til å be medlemmer i energi- og miljøkomiteen på bedriftsbesøk.

«KS Bedrift og El og IT forbundet har vært veldig tydelige i denne saken, det samme har mange av de lokale energiverkene», sier Sjåstad.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er svært fornøyd med komiteens innstilling.

«Det er gledelig at energi- og miljøkomiteen har latt hensynet til arbeidsplasser, kompetanse og beredskap i lokalmiljøene veie tyngst i denne saken. Krav om funksjonelt skille for små og mellomstore selskap ville vært byråkratiserende og fordyrende», sier Strand.

«Også små og mellomstore selskap er motorer for god utvikling i lokalsamfunnene hvor de opererer, blant annet ved å sørge for utrulling av bredbånd i distriktene. Vi er glade for at energi- og miljøkomiteen gir selskapene den anerkjennelsen de fortjener», fortsetter han.

Blant kommentarene som er ført inn i innstillingen, er at et krav om funksjonelt skille for alle har store økonomiske konsekvenser, favoriserer store nettselskap, og at kravet i hovedsak er ideologisk fundert, egnet til å svekke det lokale eierskapet. Videre viser flertallet til at lovendringen fra 2016 påskynder unødvendige strukturendringer i nettselskap over hele landet, og trekker frem hensynet til beredskap og sikker strømforsyning over hele landet.

I innstillingen står det også at "Stortinget ber regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille".

«Hva dette innebærer i praksis skal vi undersøke fremover. De selskapene som i dag drifter flere naturlige monopol i samme selskap har fra før under 30.000 kunder», sier Strand. 

Les komiteens innstilling her.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad har vært komiteens saksordfører i behandlingen.