jason-blackeye-nyL-rzwP-Mk-unsplash.jpg
Foto: Jason Blackeye (Unsplash)
NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

KS Bedrift mener NVE er riktig myndighet for vindkraftkonsesjoner

Energi

Konsesjonsbehandlingen av vindkraftutbygginger har utvilsomt forbedringspotensial, men å flytte myndigheten fra NVE til andre instanser er en dårlig ide.

I forbindelse med at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land nå er ute på høring har det kommet utspill fra ulike hold, også i forhold til konsesjonsbehandlingen. I en artikkel i Europower 22. august kommer det frem at KS vil gå inn for at fylkene skal være konsesjonsmyndighet.

KS Bedrift mener dagens konsesjonsbehandling, hvor vann- og vindkraftkonsesjoner behandles av NVE fungerer etter hensikten. Samtidig har debatten rundt nasjonal ramme for vindkraft på land, tydeliggjort at en gjennomgang av hvordan deler av konsesjonsbehandlingen gjennomføres helt åpenbart kan forbedres.

- Det finnes ingen områder i Norge der vindkraftverk kan bygges uten å påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Vindkraftutbygging vil alltid medføre inngrep i naturen, vindturbinene er store konstruksjoner og vil være godt synlige og også hørbare for folk som ferdes i nærområdet, nesten uansett hvor de plasseres, sier direktør i KS Bedrift Energi, Asle Strand.

- Ulike interessegrupper vil derfor kunne ha ulike syn på utbyggingsprosjekter, enten dette gjelder vann- eller vindkraft. Det er NVEs ansvar å sørge for en faglig grundig gjennomgang av alle slike innspill og sørge for at endelig konsesjonsbeslutning fattes på riktig grunnlag og basert på faglig innsikt på alle relevante områder. Hverken fylkene eller andre instanser innehar den nødvendige kompetansen og uavhengige rollen som er nødvendig for dette formål, fortsetter Strand.

- Så er det slik at det utvilsomt er svakheter og mangler i dagens konsesjonsbehandling. Justeringer som blant annet sikrer en bedre lokal forankring er åpenbart viktig å vurdere fremover, avslutter Strand.