høyre.jpg
Den utvidede regjeringen på Slottsplassen. (Foto: Høyre).
Ny flertallsregjering:

Regjeringen har fått økt makt – hva betyr det for samfunnsbedriftene?

Energi | Havn | Avfall | Brann og redning

En flertallsregjering gir både fordeler og ulemper når vi som interesseorganisasjon skal påvirke politikken på vegne av våre medlemmer.

Vi gratulerer statsminister Erna Solberg med ny regjeringsplattform og utvidet flertallsregjering.

Det er 36 år siden de borgerlige partiene sist klart å samle flertall - da med Kåre Willoch ved roret - og komme til enighet om regjeringsdannelse. Det er uten tvil klare fordeler med en flertallsregjering. Det er bra for landet med stabilitet og forutsigbarhet. På den andre siden, når regjeringen har konkludert og lagt frem en sak, er det vanskelig å rokke ved beslutningene.

Mer avgjøres på bakrommet – mindre i offentligheten

For oss som driver interessepolitikk kan det være lettere å nå igjennom når vi kan påvirke flere politiske partier, og opposisjonen på Stortinget har muligheten til å avgjøre saker.

Samtidig vil det være slik at når de fire regjeringspartiene har forhandlet seg frem til et resultat, er trolig alle sidene av saken belyst og den er godt gjennomarbeidet. Ingen kan gjøre om på en setning eller et ord som kan velte hele saken i Stortinget.

Litt forenklet betyr dette: Er man enige i saken er det bra, er man uenige er det dårlig nytt for dem som vil påvirke saken i en annen retning

Energiloven

I saken om endring av energiloven har det spilt en sentral rolle at regjeringen ikke hadde flertall på Stortinget. Nå har vi sett en uheldig utvikling i saken om paragrafen om funksjonelt skille i energiloven. Resultatet av forhandlingene på Granavolden om hvor grensen skal gå for antall kunder ved funksjonelt skille, har fått et resultat som bærer preg av kompromiss og som knapt noen er fornøyde med. Stortinget vedtok i mars at grensen for når nettselskap måtte innføre det funksjonelle skillet skulle gå ved 30.000 kunder. Nå foreslår regjeringen å sette grensen til 10.000 kunder. Det er et paradoks at denne senkede grensen vil være et hinder for fusjoner mellom flere av de mindre selskapene, fusjoner som hvert fall to av regjeringspartiene sterkt ønsker.

Men, så lenge loven ikke er vedtatt med de endelige endringene, er det fortsatt et lite håp om å kunne påvirke.

Stortingsmelding om brann

Det er derimot gledelig at Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil "gjennomgå beredskapskapasiteten i kommunene, inkludert rollefordeling mellom brannvesen, politi og helsevesen". I KS Bedrift har vi lenge jobbet for å få gjennomslag for denne helhetlige gjennomgangen, fordi brann og redning stadig nye får oppgaver. En prinsipiell gjennomgang av hva tjenesten skal gjøre av oppgaver på vegne av andre, er etterspurt av våre medlemmer innfor brann og redning. Vi tolker dette som at det skal lages en Stortingsmelding. Det ser vi frem til.

Marin forsøpling

Regjeringen har vært opptatt av marin forsøpling og følger dette opp i regjeringsplattformen, med et eget kapittel. Det er også positivt at regjeringen vil stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Samt at det tas sikte på å forby unødvendig engangsplast.

Regjeringen lover en nasjonal strategi  for sirkulær økonomi, dette er ikke nytt, men vi ser allikevel frem til at den utformes. Vi forventer at disse positive signalene nå fylles med reelle tiltak og virkemidler som virker. Vi er svært tilfredse med at regjeringen følger opp vedtaket fra EU om tiltak mot engangsplast.

Grønn skipsfart

I rekken av handlingsplaner -16 i tallet- som den nye utvidede regjeringen nå skal gå i gang med å forfatte, befinner det seg en om grønn skipsfart og en egen hydrogenstrategi. Punktene i planen skal bidra til utvikling av avansert biodrivstoff og stimulere til biogassproduksjon.

Målet er å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier.