Glomma.jpg
KS Bedrifts medlemmer i Hedmark sikrer gode tjenester til befolkning og næringsliv. Her fra Glomma (Foto: Øivind Brevik).
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på medlemsbesøk i Hedmark

Aktive samfunnsbedrifter i Hedmark sikrer gode tjenester

Andre bransjer | Brann og redning

-Her på Hedmark møter jeg dyktige ledere med vilje til å utvikle tjenestene til beste for innbyggere og næringsliv, sier KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik. Les om første del av hans tredagers rundreise til medlemmer i skog- og elvefylket Hedmark.

Første etappe, den 22. august, gikk til Kongsvinger, der det interkommunale selskapet Glåmdal sekretariat IKS holder til. Her ble Brevik møtt av daglig leder Torgun M. Bakken og konsulent Nina Bolneset.

Ved å ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner, er disse to med på å sikre at ting går riktig for seg i eierkommunene.

Skal sikre tillit og innsyn

Befolkningens tillit til kommunene er en bærebjelke i den norske velferdsmodellen. Og her spiller kontrollutvalgene en avgjørende rolle. Kontrollutvalgene skal gi folkevalgte innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

- Artikkelen fortsetter under bildet - 

Fra venstre: Øvind Brevik, Torgun M. Bakken og Nina Bolneset.

Glåmdal sekretariat skal sikre at kontrollutvalgenes saker er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Oppgavene er blant annet å forberede saker, følge opp vedtak og føre tilsyn. I tillegg lager sekretariatet planer for – og følger opp – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Deretter tok Brevik turen til Elverum og brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk. Brannsjefen tiltrådte stillingen 1. mai i år. Med over 200 ansatte har han et betydelig antall mannskap å sette inn ved behov. Og det trengs med et ansvarsområde på nær 18.000 km².

Midt-Hedmark brann og redning dekker det største landarealet av noe brannvesen i Norge.

Eierkommunene er Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal. Selskapet har ansvaret for beredskap, feiervesenet og forebyggende arbeid.

Et brannvesen for vår tid

Her som ellers i landet er brannvesenets oppgaver i endring, med en dreining bort fra brann og over mot ulykker. Og med sin raske responstid er brannvesenet ofte første nødetat på en ulykkesplass, noe som stiller nye kompetansekrav til mannskapene.

- Artikkelen fortsetter under bildet -

Fra venstre: Øivind Brevik og Trond Joar Kjenstadbakk.

De usedvanlig mange skogbrannene i sommer satte beredskapen på prøve, noe selskapet håndterte på en svært god måte.

Og det er en selvfølge for brannsjef Kjenstadbakk og hans folk å tenke utover kommunegrensene. Brannfolk fra Midt-Hedmark brann og redning er klare for å bistå nabokommuner ved behov.

Norsk Vann

Dernest gikk turen til Hamar, der Brevik ble tatt imot av direktør Toril Hofshagen og flere fra ledergruppen i medlemsorganisasjonen Norsk Vann BA. Som interesseorganisasjonen til norske vann- og avløpsverk er Norsk Vann en organisasjon som KS Bedrift over lang tid har hatt et nært interessepolitisk samarbeid med.

Hovedkontoret ligger på Hamar, men Norsk Vann har også et kontor i Oslo med fire ansatte som jobber vegg i vegg med KS Bedrifts administrasjon.

Eierne er norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 prosent av Norges innbyggere.

- Artikkelen fortsetter under bildet - 

Fra venstre: Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester; Toril Hofshagen, direktør; Thomas Langeland Jørgensen, avdelingsleder samfunnskontakt; Yngve Wold, assisterende direktør / avdelingsleder kurs og administrasjon. (Foto: Norsk Vann)

Satser på gode vann og avløpstjenester

Norsk Vann er en høykompetent organisasjon også i europeisk sammenheng. Et satsningsområde er derfor å utvikle medlemmenes kompetanse slik at disse kan fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne og næringsliv.

En annen satsing er å gjøre vann- og avløpsbransjen attraktiv for unge ved blant annet å satse på traineer og drive nettverket VA-yngre.

Norsk Vann jobber også for en egen sektorlov for vann og avløp. En slik lov vil blant annet sikre at ansvaret for lovverket ligger hos én minister og ikke blir pulverisert som i dag.

Et annen svært aktuell problemstilling at kommunene må få større klarhet i hvordan de skal tilpasse seg det nye klimaet og håndtere mer overvann som følge av mer styrtregn og flom. Her må staten mer på banen og få fortgang i arbeidet med NOUen om overvann.