Ung kvinne sliter.jpg
iStock

Seksuell trakassering er uakseptabelt

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift oppfordrer alle bedriftsledere til å sende et tydelig signal til de ansatte om at seksuell trakassering er uakseptabelt, og ikke vil bli tolerert.

Den siste tiden er seksuell trakassering i arbeidslivet viet stor oppmerksomhet i media. #metoo-kampanjen har vist at dette er et problem som ikke bare er knyttet til enkeltbransjer, men som hele arbeidslivet må ta på alvor.

Det er ingen grunn til å tro at mannsdominerte bransjer – som en del av medlemsbedriftene til KS Bedrift representerer – går helt fri for problemet.

Ledere må si tydelig fra om at seksuell trakassering er uakseptabelt. Det er først og fremst viktig å hindre at seksuell trakassering skjer. KS Bedrift oppfordrer alle ledere til å sende et tydelig signal til de ansatte om dette.

Ta varsling på alvor
Alle arbeidstakerne skal vite hvordan de skal melde fra hvis de selv opplever seksuell trakassering eller dersom de ser noen bli utsatt for dette. Varslingsrutiner bør oppdateres hvis seksuell trakassering ikke er omtalt.

Det må være lav terskel i bedriften for å varsle om hendelser som oppleves som alvorlige overtramp, enten det gjelder en selv eller andre.

Å melde fra om selvopplevd seksuell trakassering oppleves ofte som belastende, og det er viktig at vedkommende tas godt imot og at saken blir tatt alvorlig og undersøkes.

Loven er klar
Ved trakassering eller diskriminering har arbeidstakere ikke bare har en rett til å varsle, men også en plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir kjent med forholdet. Dette framgår av arbeidsmiljøloven § 2-3 (2)d)

Seksuell trakassering er både straffbart og kan få betydning for arbeidsforholdet. Alt etter hvor grov hendelsen er, kan den som trakasserer bli gitt en advarsel, bli sagt opp eller avskjediget.

Men det er også viktig at den som blir anklaget for seksuell trakassering blir hørt, og får forklare seg om påstandene. Urettmessige anklager kan være svært belastende.

Ta kontakt med oss
Kontakt gjerne KS Bedrift hvis dere blir varslet om seksuell trakassering. KS Bedrift vil etter beste evne hjelpe våre medlemsbedrifter hvis det kommer opp saker om seksuell trakassering som er krevende å håndtere.

Ofte vil det være en gråsone i sakene om seksuell trakassering, noe som gjør at det er vanskelig å vite hvordan en skal ta tak i varselet. Ta kontakt hvis dere ønsker en sparringpartner.