Nachoman-au.jpg
CO2-deadline

En global løsning innen shipping

Havn

Europaparlamentet og Rådet - som sammen vedtar EUs lover - har blitt enige om å samkjøre EUs CO2-reduserende tiltak med tiltakene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Avtalen er en del av førstebehandlingen av EUs utslippsordning (ETS), og innebærer at IMO inkluderer utslippsreduksjonsmål i sin innledende strategi fra 2018, og at tiltak starter fra 2023. 

IMO skal med dette rapportere minst en gang årlig til Europakommisjonen - EUs utøvende organ - og Rådet om eventuelle fremskritt. Tiltakene som gjøres skal også være i tråd med Paris-avtalens 2-gradersmål.

EU og de nasjonale klima-tiltakene blir utviklet for å implementere målene i Paris-avtalen. Dette vil pålegge havner å redusere karbonutslippet fra deres landbaserte aktiviteter. Disse tiltakene bør følges opp med tiltak om å redusere utslipp til sjø også. 

-Dette kan vise seg å bli en viktig mekanisme for reduksjoner av klimautslipp fra skipsfarten. Det vil også bli viktig for havnene med tanke på å tilby alternative drivstoffkilder, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Pressemeldingen fra ESPO finner du her