IMG_0692.JPG
Regionreform

Fiskerihavnene må forbli statlige

Havn • Havn

- Overføring av fiskerihavnene til fylkeskommunene må revurderes og dagens ordning må videreføres, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Et ekspertutvalg har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene og hvilke oppgaver som kan overføres fra staten. Den 2. februar overleverte dette ekspertutvalget sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En av oppgavene som er vedtatt å overføre er ansvaret for fiskerihavner. KS Bedrift Havns medlemmer har alltid vært klare på at fiskerihavner må være statlige. Fiskerihavnene har en svært sentral rolle i å hente ut og foredle ressursene fra havet. I tillegg ligger de ofte værhardt til og er krevende og kostbare å bygge og holde ved like.

For å ta vare på og utvikle disse havnene er det derfor svært viktig både med god kompetanse og gode finansieringsordninger.

Ekspertutvalgets rapport på høring

Etter overlevering har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt rapporten ut på høring med frist 9. mai. KS Bedrift Havn og Norske Havner har sammen utarbeidet høringsuttalelse.

KS Bedrift Havn og Norske Havner vil på denne bakgrunn be om at beslutningen om å overføre fiskerihavnene til fylkeskommunene revurderes og at dagens ordning videreføres.

KS Bedrift Havn og Norske Havner kan ikke se at det er gjort grundige nok konsekvensvurderinger for hva en slik endring vil medføre. Så langt disse organisasjonene er kjent med saken, har den heller ikke vært på noen offentlig høring. Det er ikke godt nok for en slik omfattende endring.